Decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca

Data: 12-05-2013 r.

Statut szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej powinien określać zasady oceniania zachowania. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca ucznia, nawet jeżeli dla nauczycieli innych przedmiotów wydaje się ona niewłaściwa. W razie sporu, w konsultacjach mogą uczestniczyć dyrektor szkoły i pedagog szkolny.

Ocena z zachowania jest ustalana na podstawie rozpoznanego przez nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków ucznia, które określa statut szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej. Za ustalenie kryteriów odpowiada dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, zasady te muszą być przejrzyste zarówno dla nauczycieli, jak również uczniów.

Ocenę wystawia wychowawca

 

Semestralną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, który zasięga opinii pozostałych nauczycieli oraz uczniów (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Należy pamiętać, że decyzja wychowawcy jest ostateczna, jednak jeżeli grono pedagogiczne zgodnie uważa, że jest ona niewłaściwa, warto przeprowadzić konsultacje, w których będzie uczestniczył również pedagog szkolny i dyrektor szkoły.

Zasady oceniania zachowania zatwierdza dyrektor szkoły

Ocena zachowania ucznia musi być obiektywna, aby rozumiał dlaczego ją otrzymał. Zatwierdzając zasady oceniania dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli do kierowania się jednakowymi kryteriami w stosunku do wszystkich uczniów. Obowiązek poinformowania uczniów i ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania resort edukacji zarezerwował dla nauczycieli wychowawców (§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30002 )
Array ( [docId] => 30002 )