Egzamin poprawkowy dla ucznia III klasy

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 11-07-2017 r.

Czy z prawnego punktu widzenia można przeprowadzić egzamin poprawkowy dla ucznia klasy III szkoły podstawowej?

Nie, nie przeprowadza się egzaminów poprawkowych w I etapie edukacyjnym. Z założenia uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

Roczna ocena klasyfikacyjna

 

Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna takiego ucznia powinna uwzględniać poziom opanowania przez niego wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazywać jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Kompetencje rady pedagogicznej

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

W szkole podstawowej dopiero w II etapie edukacyjnym jest określony warunek promocji i rozpoczynają się egzaminy poprawkowe:

  • począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (art. 44o. ust.4 UoSO);
  • począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć (art. 44m. ust.1 UoSO).
Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40545 )
Array ( [docId] => 40545 )