Nowa podstaw prawna oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 11-07-2017 r.

Od 1 września 2017 r. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Projekt z 3 kwietnia 2017 r. nie zmienia dotychczasowych wytycznych. Celem wydania projektu rozporządzenia dotyczącego oceniania jest dostosowanie przepisów do nowego ustroju szkolnego, który zacznie obowiązywać od
1 września br.

Projektowane rozporządzenie będzie regulowało zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 10 czerwca 2015 r. nie ma większych różnic, a jedynie dostosowano:
1) przepisy do nowego ustroju szkolnego;
2) zapisy dotyczące zwalniania uczniów z zajęć:
– dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
3) rodzaje zajęć, z których przeprowadza się egzaminy w formie zadań praktycznych:
– egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,
– egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,
– sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do czasu zakończenia kształcenia zachowane zostało stosowanie przepisów MEN z 10 czerwca 2015 r.

Ponadto zmiany w zakresie klasyfikowania wprowadza ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ale są to jedynie zapisy porządkujące, dostosowujące zapisy dotyczące klasyfikacji do zmian prawnych i zmian nazewnictwa, tzn.:
■ zamiast szkoły ponadgimnazjalnej – ponadpodstawowa,
■ zamiast egzaminu szóstoklasisty – egzamin ósmoklasisty.

Klasyfikacja roczna

Na podstawie art. 44f ust. 3 ustawy o systemie oświaty klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W przypadku szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – egzamin przeprowadza się po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40544 )
Array ( [docId] => 40544 )