Nowa podstaw prawna oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 11-07-2017 r.

Od 1 września 2017 r. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Projekt z 3 kwietnia 2017 r. nie zmienia dotychczasowych wytycznych. Celem wydania projektu rozporządzenia dotyczącego oceniania jest dostosowanie przepisów do nowego ustroju szkolnego, który zacznie obowiązywać od
1 września br.

Projektowane rozporządzenie będzie regulowało zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 10 czerwca 2015 r. nie ma większych różnic, a jedynie dostosowano:
1) przepisy do nowego ustroju szkolnego;
2) zapisy dotyczące zwalniania uczniów z zajęć:
– dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
3) rodzaje zajęć, z których przeprowadza się egzaminy w formie zadań praktycznych:
– egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,
– egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,
– sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do czasu zakończenia kształcenia zachowane zostało stosowanie przepisów MEN z 10 czerwca 2015 r.

Ponadto zmiany w zakresie klasyfikowania wprowadza ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ale są to jedynie zapisy porządkujące, dostosowujące zapisy dotyczące klasyfikacji do zmian prawnych i zmian nazewnictwa, tzn.:
■ zamiast szkoły ponadgimnazjalnej – ponadpodstawowa,
■ zamiast egzaminu szóstoklasisty – egzamin ósmoklasisty.

Klasyfikacja roczna

Na podstawie art. 44f ust. 3 ustawy o systemie oświaty klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W przypadku szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – egzamin przeprowadza się po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40544 )
Array ( [docId] => 40544 )

Array ( [docId] => 40544 )