Egzamin zawodowy – dyrektor szkoły będzie przyjmował deklaracje

Data: 14-02-2015 r.

MEN planuje zmiany w zasadach składania deklaracji o chęci przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – będzie przyjmował je dyrektor szkoły. Przyjęcie nowego rozporządzenia jest konieczne w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

MEN planuje nowości oświatowe w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przewiduje, że deklaracje o chęci przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będzie przyjmował dyrektor szkoły, którą ukończył absolwent.

Nowości oświatowe nie wprowadzają zasadniczych zmian

Projekt rozporządzenia nie przewiduje wielu zmian do sposobu i warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, które były określone w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Oprócz wskazania, że deklaracje dotyczące woli przystąpienia do egzaminu będzie przyjmował dyrektor szkoły, wprowadza się także zastrzeżenie, iż nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzana jest część praktyczna egzaminu może być egzaminatorem tylko dla tych uczniów, z którymi nie prowadził zajęć. Ponadto nowości oświatowe przewidują możliwość powołania więcej niż jednego zastępcy dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Nowości oświatowe są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Nowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty – ustawa o systemie oświaty przewiduje, że kwestia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostanie uregulowana w drodze rozporządzenia. Nowości oświatowe są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że istotę zagadnień związanych z konstytucyjnym prawem do nauki musi regulować ustawa o systemie oświaty, a kwestie, jakie mają być regulowane w rozporządzeniu wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36577 )
Array ( [docId] => 36577 )

Array ( [docId] => 36577 )