Języki obce w każdym przedszkolu

Data: 16-02-2015 r.

We wrześniu 2015 r. wszystkie dzieci pięcioletnie w przedszkolu będą uczestniczyły w zajęciach z języka obcego nowożytnego. Nowości oświatowe nakładają na dyrektora przedszkola zadbanie o zatrudnienie nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć. Do 2020 r. wymagania dla nauczycieli są łagodne – to czas na podniesienie kwalifikacji.

Dyrektor przedszkola planując pracę placówki w roku szkolnym 2015/2016 musi uwzględniać wejście w życie nowości oświatowych obligujących do prowadzenia w placówce zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci pięcioletnich.

Dyrektor przedszkola musi zatrudniać odpowiednich nauczycieli

Do września dyrektor przedszkola powinien zatrudnić nauczyciela, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dyrektor przedszkola może także zatrudnić osobę, która posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkoły podstawowej oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym i ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka (§11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Do 2020 r. wymagania dla nauczycieli są łagodniejsze

Nowości oświatowe nie spowodują konieczności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami niespełniającymi obecnie wymagań dotyczących kwalifikacji. Do 31 sierpnia 2020 r. prawo prowadzenia zajęć z języków obcych jest przewidziane także dla nauczycieli, którzy legitymują się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, bez konieczności ukończenia kursu lub studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka (§28a rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). Jeżeli jednak nauczyciel do tego czasu nie uzyska wymaganych kwalifikacji, dyrektor przedszkola nie będzie mógł powierzyć mu prowadzenia takich zajęć.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36569 )
Array ( [docId] => 36569 )

Array ( [docId] => 36569 )