Informacja o możliwości zwolnienia z drugiego języka obcego w treści opinii poradni

Data: 03-08-2015 r.

Coraz częściej zdarzają się w szkole zwolnienia uczniów z nauki drugiego języka obcego. Takiego zwolnienia dokonuje dyrektor na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednak często dyrektorzy szkół mają wątpliwości, czy dana opinia uprawnia ucznia do zwolnienia.

Zwolnienie odbywa się na wniosek rodziców…

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. Dyrektor sprawdza, czy stwierdzenie wady lub niepełnosprawności jest podstawą do decyzji o zwolnieniu.

… a decyzję podejmuje dyrektor

Poradnia odnotowuje stwierdzone wady, dysfunkcje, upośledzenia, a dyrektor szkoły sprawdza, czy stanowią one podstawę do dokonania zwolnienia na podstawie przepisów prawa. Jeśli tak – wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego. Taką informację przekazuje:

  • rodzicom/prawnym opiekunom oraz
  • wychowawcy i nauczycielowi języka, z którego uczeń jest zwolniony.

Uczniowi z trakcie zwolnienia należy zapewnić opiekę

Uczeń zwolniony z nauki języka nie może pozostawać bez opieki w trakcie odbywania tych zajęć przez jego klasę.

Należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37642 )
Array ( [docId] => 37642 )

Array ( [docId] => 37642 )