Ocenianie zajęć dodatkowych włączonych do planu nauczania

Data: 18-07-2015 r.

Dodatkowe zajęcia mogą się odbyć w szkole za zgodą organu prowadzącego. Jeśli zostaną one włączone do szkolnego planu nauczania, wymagają uczestnictwa uczniów w tych zajęciach oraz są oceniane.

Zajęcia dodatkowe odbywają za zgodą organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę, na wniosek jej dyrektora, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, np. zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język nauczany obowiązkowo w szkole. Jeśli takie zajęcia zostaną wprowadzone, udział uczniów w nich jest obowiązkowy.

Przykładowo, jeśli od 1 września klasy II i III będą miały 2 godz. języka niemieckiego jako język dodatkowy, uzgodniony przez organ prowadzący, to z tego przedmiotu muszą być wystawione oceny.

Z dodatkowych zajęć trzeba wystawić ocenę

  • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym, tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37567 )
Array ( [docId] => 37567 )

Array ( [docId] => 37567 )