Jak wykazać przygotowanie do nauki języka obcego we wpisach do dziennika zajęć przedszkola

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 16-12-2017 r.

Skoro w podstawie programowej wskazano, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno być przygotowane do nauki języka obcego nowożytnego, to oznacza to, że czynności związane z prowadzeniem takiego przygotowania także muszą zostać odnotowane w dzienniku.  Jak powinien wyglądać wpis do dziennika zajęć przedszkola, biorąc pod uwagę język angielski?

W przepisach prawa oświatowego nie ma regulacji, które wskazywałyby, w jaki sposób dokonywać wpisów do dziennika zajęć przedszkola. Każdy wpis ma wskazywać, które obszary z podstawy programowej zostały zrealizowane w danym dniu, tak aby możliwe było zweryfikowanie, czy jest ona realizowana zgodnie z wytycznymi.

Trzeba udowodnić podejmowanie działań...

Określone w rozporządzeniu osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, w obszarze IV (poznawczy obszar rozwoju dziecka), wskazują, że dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole, w zakresie języka obcego:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Zapis w dzienniku zajęć przedszkola powinien pokazywać, w jaki sposób nauczyciel prowadzący zajęcia dążył do osiągnięcia założeń z podstawy programowej. Zapis ten może wskazywać działanie realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego z zaznaczeniem, że włączono w nie element przygotowania do posługiwania się językiem obcym.

Przykład:

Zapis w dzienniku może wyglądać następująco:

  1. Wprowadzenie nazw kolorów: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, brown oraz zwrotów: What colour is it?, I see something…
 • Słuchanie i śpiewanie piosenki „How’s the weather?” oraz wprowadzenie słownictwa dotyczącego pogody:  sun, rain, sunny, rainy, cloudy, snowy.
 • Wprowadzenie codziennych zwrotów językowych do wykorzystania podczas przywitań i pożegnań z dziećmi, zwroty grzecznościowe i przykłady przydatnych rozmówek: How are you, Have a nice day, What is your name.
 • Zabawa pacynkami, utrwalanie utrwalenie czasowników i zwrotów dotyczących nazw czynności: to sleep, to fall asleep, to get up, to eat, to eat up.

… w formie wskazanej w podstawie programowej

Należy pamiętać, że zadaniem przedszkola jest nie tyle prowadzenie nauki języka obcego nowożytnego, co przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym i rozbudzaniu chęci poznawania innych kultur.

ZASTOSUJ!

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wskazują, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.

W przedszkolu należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez:

 • kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw,
 • wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym,
 • włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. W dzienniku należy natomiast odnotowywać, z jakimi zwrotami czy słówkami dziecko było zapoznawane danego dnia.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40816 )
Array ( [docId] => 40816 )