Zindywidualizowana ścieżka obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – konieczna współpraca z rodzicami

Autor: Magdalena Bochenek
Data: 11-12-2017 r.

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest  nowym rozwiązaniem w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak każda nowość – budzi wątpliwości w zakresie ubiegania się o jej organizację oraz przebieg realizacji podstawy programowej. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób zorganizować dla dziecka pomoc w tej formie.

Zapewnienie dziecku wsparcia w formie zindywidualizowanej ścieżki wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której wskazano potrzebę objęcia dziecka pomocą w tej formie. Wydanie opinii powinno być poprzedzone analizą funkcjonowania dziecka przeprowadzaną przez poradnię we współpracy z przedszkolem i rodzicami dziecka, uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

O wydanie opinii występują rodzice

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana między innymi z inicjatywy rodzica.  W organizacji zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego szczególnym zadaniem rodziców jest wystąpienie do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie odpowiedniej opinii.

Do wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce składanego w poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzice załączają dokumentację określającą:

  • trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
  • w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym
  • w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu.

Zaangażowanie rodziców jest niezbędne

Systematyczna współpraca rodziców z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem mająca na celu ujednolicanie oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych realizowanych w stosunku do dziecka w domu rodzinnym i przedszkolu jest ważnym ogniwem służącym efektywności udzielanej w placówce pomocy.

Magdalena Bochenek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40798 )
Array ( [docId] => 40798 )

Array ( [docId] => 40798 )