Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – poznaj najważniejsze zmiany

Autor: Michał Kowalski
Data: 27-11-2017 r.

Począwszy od 1 września 2017 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w szkole. Ma to na celu wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Zindywidualizowana ścieżka jako nowa forma wsparcia

Ustawodawca przyjął założenie, zgodnie z którym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan zdrowia nie uniemożliwia ani też znacznie nie utrudnia uczęszczania do przedszkola lub szkoły, powinni uczyć się wraz z rówieśnikami i mieć zapewnione odpowiednie wsparcie i opiekę ze strony szkoły. Dla tej grupy uczniów przewidziano nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a mianowicie zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Forma ta ma być wykorzystywana dla uczniów, którzy z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole, w szczególności ze względu na stan zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem, dlatego wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych – niemniej jednak są w stanie uczęszczać do przedszkola i szkoły. Jest to podstawowa różnica pomiędzy zindywidualizowaną ścieżką a nauczaniem indywidualnym i indywidualnym wychowaniem przedszkolnym.

 

Co istotne, uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką ma realizować wszystkie zajęcia objęte odpowiednio programem wychowania przedszkolnego lub programem nauczania.

Klasy terapeutyczne dla uczniów wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia

Podstawową formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej są klasy terapeutyczne. Dotychczas klasy te organizowane były jedynie dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych. Od nowego roku szkolnego klasami terapeutycznymi będzie można obejmować także uczniów zmagających się z trudnościami występującymi z uwagi na stan zdrowia.

Nowa forma zajęć specjalistycznych

W nowych przepisach przewidziano dodatkową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. Zgodnie z Prawem oświatowym pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma bowiem wspomagać nie tylko rozwój uczniów, ale także efektywność uczenia się. Poza tym od 1 września 2017 r. zajęcia socjoterapeutyczne zdecydowano się zastąpić zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zajęcia logopedyczne dla większej grupy uczniów

Nowe przepisy rozszerzają katalog uczniów, którym należy zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc ta będzie zapewniana także z zaburzeniami zachowania lub emocji, które należy korygować w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez objęcie ucznia odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Co więcej poszerzono również zakres podmiotowy zajęć logopedycznych. Zajęcia te będą prowadzone nie tylko w przypadku zaburzeń sprawności językowych, ale także z powodu deficytu kompetencji językowych.

Ujednolicenie czasu zajęć specjalistycznych

W nowych przepisach ujednolicono czas trwania zajęć specjalistycznych. Od 1 września wszelkie zajęcia specjalistyczne mają trwać 45 minut. Dopuszczalne będzie prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż dłuższym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach pensum …

Niezwykle istotną zmianę związaną z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole przewidziano w Karcie Nauczyciela. Otóż nauczycielom nie będzie wolno przydzielać zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zadań statutowych, a więc poza zakresem tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (tzw. pensum) i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Wynika tego, że zajęcia te muszą być wliczane do pensum. Innymi słowy zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być traktowane tak jak zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40777 )
Array ( [docId] => 40777 )