Język obcy nowożytny na świadectwie – bez zmian

Data: 21-06-2013 r.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 5 marca 2013 r. nie wprowadza zmian związanych z umieszczaniem adnotacji o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów.

1 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Wraz z wejściem jego w życie straciło moc rozporządzenie z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

W związku z kolejnym etapem wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także z powodu zmian w systemie kształcenia zawodowego konieczne było dostosowanie do tych zmian rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Znowelizowane rozporządzenie nie wprowadza jednak zmian w oznaczaniu na świadectwach i arkuszach ocen uczniów poziomu nauczania języka obcego nowożytnego. Tak jak dotychczas w gimnazjum należy wpisać:

  • w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego symbol „III.0”,
  • w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej symbol „III.1”

(§1 pkt 20f rozporządzenia MEN z 5 marca 2013 r.).

Zmiana w treści ust. 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia wskazuje jedynie, do jakich przepisów w sprawie podstawy programowej trzeba się odwołać. Adnotację o poziomie nauczania języka, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, należy umieścić na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen, uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego określoną:

  • uprzednio - w rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r.),

  • obecnie - w rozporządzeniu MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 r.).

Po pkt 12 następuje wyliczenie: w gimnazjum

  • „III.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego

  • „III.1” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej, według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej.

Ten zapis nie zmienia się w żadnej nowelizowanej wersji.

W szkole podstawowej na świadectwie i arkuszu ocen takiej adnotacji się nie zamieszcza. II etap edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A1, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, ale takich symboli nie zamieszcza się na świadectwie.

Zajęcia z języków obcych nowożytnych prowadzone są na wskazanych poziomach na III i IV etapie edukacyjnym. W gimnazjum jest to poziom:

  • III.0 – dla początkujących,
  • III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30026 )
Array ( [docId] => 30026 )

Array ( [docId] => 30026 )