Język obcy także dla dzieci z niepełnosprawnościami

Autor: Bożena Winczewska
Data: 10-05-2016 r.

Obowiązek przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w placówkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

W roku 2016/2017 do posługiwania się językiem obcym powinny być przygotowywane dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnie. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 6-letnich, ale w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dyrektor decyduje o wprowadzeniu języka

W roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak w roku 2015/2016, w zależności od możliwości organizacyjnych i po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego, dyrektor przedszkola może postanowić o stosowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do wszystkich albo niektórych oddziałów. Wprowadzając język obcy, należy uwzględnić możliwości psychofizyczne i komunikacyjne oraz tempo rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualizować pracę z dziećmi.

Nauka języka poprzez zabawę

Podstawa programowa zaleca, by przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym było włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywało się przede wszystkim w formie zabawy. Należy tworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych, w których dzieci kontynuować będą edukację.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38953 )
Array ( [docId] => 38953 )

Array ( [docId] => 38953 )