Konieczna korekta arkuszy ocen

Data: 26-06-2013 r.

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych pojawiają się wątpliwości dotyczące wzorów arkuszy ocen. Czy jeśli w szkole zostały wypełnione arkusze ocen dla obecnych klas I szkoły podstawowej, a na wiosnę pojawił się nowy formularz trzeba arkusze przepisać na nowo.

Arkusze ocen dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli klasę pierwszą szkoły podstawowej powinny być założone na druku według wzoru nr 53a, określonym w załączniku do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 marca 2013 r. (§ 3 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Ponieważ dokumentacja przebiegu nauczania powinna być prowadzona zgodnie z przepisami, dokonanie niezbędnej korekty jest wskazane (§ 23 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Nowe rozporządzenie – nowe wzory druków

Od 5 kwietnia 2013 r. obowiązują zmienione przepisy w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wprowadzenie zmian związane jest z kolejnym etapem wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Rozporządzenie zmieniające zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów. W sprawie arkuszy ocen wprowadza ono:

  1. obowiązek zakładania arkuszy ocen na drukach według wzorów określonych w jego załączniku dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli klasę pierwszą szkoły podstawowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 marca 2013 r.),

  2. możliwość prowadzenia arkuszy ocen uczniów szkoły podstawowej założonych na drukach według dotychczasowych wzorów do czasu zakończenia przez ucznia nauki w szkole (§ 3 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 marca 2013 r.).

Zakupione arkusze według starych wzorów - do 2013/2014

Zapisy pozwalające stosowanie poprzednich wzorów arkuszy są przepisami przejściowymi odnoszącymi się do arkuszy ocen uczniów założonych w poprzednich latach szkolnych. Aby nie narażać szkół na nowe, dodatkowe wydatki, które mogą mieć zapasy obowiązujących dotychczas wzorów arkuszy ocen, przewidziano możliwość wykorzystania tych arkuszy w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014.

Dyrektor odpowiada za dokumenty szkolne

Za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadana dokumentacja odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły (§ 23 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 19 lutego 2002 r.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30032 )
Array ( [docId] => 30032 )

Array ( [docId] => 30032 )