Nauczanie indywidualne - orzeczenie lekarskie

Data: 11-03-2015 r.

Zgodę na objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym musi wyrazić dyrektor szkoły, który podejmuje decyzję na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię. Zespół orzekający poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.  

Dyrektor szkoły decyduje o objęciu ucznia nauczaniem indywidualnym, gdy ze względu na stan zdrowia nie może on uczęszczać do szkoły. W takim przypadku wymagane jest orzeczenie wydane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zespół orzeka na podstawie zaświadczenia lekarskiego, wskazującego na szczególne potrzeby ucznia. Nie jest jednak powiedziane, że uczeń nie może w ogóle uczestniczyć w zajęciach – o zakresie zajęć, w których może on uczestniczyć decyduje lekarz w zaświadczeniu składanym wraz  z wnioskiem o objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym. Dyrektor szkoły ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom zespołu. W wydanym orzeczeniu zespół orzekający określi:

  • zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych oraz możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole,
  • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – również możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

(§ 8 ust. 5 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych).

Zaświadczenie lekarskie może dopuszczać uczestniczenie w części zajęć

Regulacje rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyraźnie wskazują, że objęcie nauczaniem indywidualnym nie oznacza całkowitego wyłączenia uczniów z uczestniczenia w zajęciach realizowanych w szkole. Organizując nauczanie indywidualne dyrektor szkoły będzie kierował się informacji zawartymi w orzeczeniu wydanym przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Skład orzekający wyda zalecenia na podstawie opinii lekarskiej. Jeżeli lekarz uzna, że uczeń część zajęć może realizować z oddziałem w szkole, to dyrektor szkoły nie powinien mu tego uniemożliwiać. Uczęszczanie do szkoły na niektóre zajęcia będzie również ułatwienie dla nauczycieli, którzy nie będą realizować dodatkowych godzin zajęć.

Prowadzenie zajęć indywidualnych – obowiązkowe dla nauczycieli

Dyrektor szkoły przewidując dla nauczycieli prowadzenie zajęć z uczniem objętym nauczaniem indywidualnym zobowiązuje id do realizowania treści wynikających z podstawy programowej. Rozporządzenie przewiduje dla nauczycieli również konieczność dostosowania zajęć do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia (§ 7  ust. 1 rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży). O potrzebach tych dyrektor szkoły oraz nauczyciele są informowani przez poradnię, w której uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36705 )
Array ( [docId] => 36705 )

Array ( [docId] => 36705 )