Nauczanie indywidualne - orzeczenie lekarskie

Data: 11-03-2015 r.

Zgodę na objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym musi wyrazić dyrektor szkoły, który podejmuje decyzję na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię. Zespół orzekający poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.  

Dyrektor szkoły decyduje o objęciu ucznia nauczaniem indywidualnym, gdy ze względu na stan zdrowia nie może on uczęszczać do szkoły. W takim przypadku wymagane jest orzeczenie wydane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zespół orzeka na podstawie zaświadczenia lekarskiego, wskazującego na szczególne potrzeby ucznia. Nie jest jednak powiedziane, że uczeń nie może w ogóle uczestniczyć w zajęciach – o zakresie zajęć, w których może on uczestniczyć decyduje lekarz w zaświadczeniu składanym wraz  z wnioskiem o objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym. Dyrektor szkoły ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom zespołu. W wydanym orzeczeniu zespół orzekający określi:

 • zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych oraz możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole,
 • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – również możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

(§ 8 ust. 5 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych).

Zaświadczenie lekarskie może dopuszczać uczestniczenie w części zajęć

Regulacje rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyraźnie wskazują, że objęcie nauczaniem indywidualnym nie oznacza całkowitego wyłączenia uczniów z uczestniczenia w zajęciach realizowanych w szkole. Organizując nauczanie indywidualne dyrektor szkoły będzie kierował się informacji zawartymi w orzeczeniu wydanym przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Skład orzekający wyda zalecenia na podstawie opinii lekarskiej. Jeżeli lekarz uzna, że uczeń część zajęć może realizować z oddziałem w szkole, to dyrektor szkoły nie powinien mu tego uniemożliwiać. Uczęszczanie do szkoły na niektóre zajęcia będzie również ułatwienie dla nauczycieli, którzy nie będą realizować dodatkowych godzin zajęć.

Prowadzenie zajęć indywidualnych – obowiązkowe dla nauczycieli

Dyrektor szkoły przewidując dla nauczycieli prowadzenie zajęć z uczniem objętym nauczaniem indywidualnym zobowiązuje id do realizowania treści wynikających z podstawy programowej. Rozporządzenie przewiduje dla nauczycieli również konieczność dostosowania zajęć do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia (§ 7  ust. 1 rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży). O potrzebach tych dyrektor szkoły oraz nauczyciele są informowani przez poradnię, w której uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36705 )
Array ( [docId] => 36705 )

Array ( [docId] => 36705 )