Nowe ramowe plany nauczania - 5 rozwiązań najtrudniejszych problemów

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 06-06-2017 r.

Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Niestety z uwagi na termin ogłoszenia nowego rozporządzenia publikacja artykułu na jego temat przed terminem przekazania arkuszy organizacyjnych do organów prowadzących nie była możliwa. Niemniej jednak nowe przepisy nadal wzbudzają wiele wątpliwości interpretacyjnych. W związku z tym być może trzeba będzie sporządzać aneksy do już zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych. Czy okaże się to konieczne?

Pytanie 1: liczba godzin do dyspozycji dyrektora

Czy 3 godziny do dyspozycji dyrektora w klasach IV - VIII oznacza 3 godziny na oddział czy 3 godziny na wszystkie oddziały?

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do nowego rozporządzenia 3 godziny do dyspozycji dyrektora na drugim etapie edukacyjnym, czyli w klasach IV - VIII są przeznaczone dla danego oddziału na cały cykl kształcenia. Oznacza to, że tworząc szkolny plan nauczania dla danego oddziału można uwzględnić, w której klasie i na co zostaną przeznaczone godziny dyrektorskie. Przeznaczenie tych godzin może być różne dla różnych oddziałów rozpoczynających naukę w klasie czwartej danego roku szkolnego.

W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 dla uczniów, którzy rozpoczną kształcenie w klasie VII szkoły podstawowej, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynosi 1 godzinę tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania. Można z tego wywnioskować, że skoro godziny te są przeznaczane dla ucznia – godziny do dyspozycji dyrektora można przeznaczyć na różne zajęcia dla różnych klas siódmych, a uczniowie tych klas będą mogli wybrać spośród nich zajęcia dla siebie najciekawsze, rozwijające zainteresowania danego ucznia. Oznaczałoby to konieczność organizowanie zajęć międzyoddziałowych dla uczniów tych klas. Analogiczny wniosek można wysnuć dla uczniów innych etapów edukacyjnych, dla których obowiązuje nowe rozporządzenie.

Pytanie 2: przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora

Na jakie zajęcia można przeznaczyć nowe godziny do dyspozycji dyrektora?

Zgodnie z nowymi przepisami godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów. Zaś w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe można je przeznaczyć również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych. Natomiast w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Wobec powyższego godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły raczej nie powinny być przeznaczane na zwiększenie godzin z przedmiotów na poszczególnych poziomach klas zgodnie z wymiarem określonym w ramówce.

Pytanie 3: godziny do dyspozycji dyrektora – czy są obowiązkowe dla wszystkich

Jak rozumieć to, że nowe godziny do dyspozycji dyrektora są zapisane jako obowiązkowe w planie ramowym dla klasy? Do tej pory były ujęte w planie ramowym, ale wykorzystywano je zwykle na zwiększenie godzin z danego przedmiotu. Czy to znaczy, że np. z kółka szachowego musi korzystać cała klasa?

Nowe rozporządzenie definiuje godziny do dyspozycji dyrektora i określa ich wymiar, ale nie precyzuje sposobu ich rozdzielania. Z ich przeznaczenia należy jednak wnioskować, że są przeznaczone dla grupy uczniów danego oddziału, ale nie muszą być obowiązkowe dla wszystkich, skoro mają być przeznaczone na zajęcia zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów.

Pytanie 4: doradca zawodowy w szkole dla dorosłych

Czy w szkołach dla dorosłych możliwe jest w świetle przepisów prawa wprowadzenie etatu lub jego części dla doradcy zawodowego?

Nowe, obowiązujące od 1 września 2017 r. ramowe plany nauczania przeznaczone dla szkół dla dorosłych nie zawierają żadnych limitów godzin do realizacji doradztwa zawodowego. Oznacza to, że w szkołach tych nie ma obowiązku realizacji doradztwa zawodowego, ale żaden zapis prawny tego nie zabrania. Decyzja należy do dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego.

Pytanie 5: podział klasy według stopnia znajomości języka obcego

Czy w klasie IV szkoły podstawowej od roku szkolnego 2017/ 2018 podział w klasie liczącej 23 uczniów powinien uwzględniać poziom zaawansowania znajomości języków obcych?

W nowym rozporządzeniu, które będzie obowiązywało m. in. w przyszłorocznych klasach czwartych szkoły podstawowej - zapis ten został skrócony i nie zawiera już ostatniego zwrotu nakazującego uwzględnianie poziomu zaawansowania przy podziale na grupy na zajęciach języków obcych. Podział na grupy uwzględniający stopień zaawansowania uczniów jest dla dzieci dużo korzystniejszy, więc dla dobra dzieci powinno się taką zasadę kontynuować. Nowe rozporządzenie nie nakazuje tego co prawda, ale też nie zabrania.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40441 )
Array ( [docId] => 40441 )

Array ( [docId] => 40441 )