Nowe przepisy przewidują egzaminy klasyfikacyjne w indywidualnym toku nauki

Data: 18-08-2015 r.

Od 1 września 2015 r. uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ustalenie terminu egzaminu

Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie może przystąpić do niego w ustalonym terminie, może go zdawać w dodatkowym czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Jeśli w chwili ustalania terminu wiadomo, że ucznia nie będzie do ostatniego dnia zajęć – można od razu zaplanować go na termin dodatkowy.

Natomiast w przypadku ucznia, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Szczegółowe zasady oceniania, także dotyczące uczniów realizujących indywidualny tok nauki, którzy uzyskali tytuł laureata właściwego konkursu czy olimpiady, powinny być uregulowane w statucie szkoły. Uczeń powinien być oceniany i klasyfikowany zgodnie z tymi zasadami.

Forma egzaminu – pisemna i praktyczna

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Jednak egzaminy klasyfikacyjne z:

  • plastyki,
  • muzyki,
  • zajęć artystycznych,
  • zajęć technicznych,
  • informatyki,
  • zajęć komputerowych,
  • wychowania fizycznego

mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

Przykładowo: W przypadku laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują oni celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z mocy prawa. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. Jednocześnie, w przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje on z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.Nie ma konieczności przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla laureata, ponieważ powinien on automatycznie otrzymać ocenę celującą z zajęć edukacyjnych, których treści objęte były konkursem przedmiotowym.

Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37690 )
Array ( [docId] => 37690 )

Array ( [docId] => 37690 )