Nowe zasady unieważniania egzaminów

Data: 02-03-2015 r.

Planowana nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadzi zmiany w zasadach unieważniania egzaminów absolwentów, co do których istnieje podejrzenie, że nie pracowali samodzielnie albo udostępniali swoją pracę. Nowości oświatowe stworzą absolwentom możliwość zapoznania się z dokumentami oraz złożenie zażalenia.

Ustawa o systemie oświaty ma regulować kwestie związane z unieważnianiem egzaminów w sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie, że zdający nie pracował samodzielnie lub udostępniał swoją pracę innym zdającym. Nowości oświatowe przewidują umożliwienie zdającym ustosunkowanie się do stawianych zarzutów.

Informację o zamiarze umorzenia przekaże dyrektor szkoły

W przypadku zamierzenia unieważnienia egzaminu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej poinformuje dyrektora szkoły, do której uczęszczał zdający i tym samym zobowiąże go do przekazania tej informacji zainteresowanemu. Dyrektor szkoły będzie musiał przekazać informację niezwłocznie, aby zdający mógł zwrócić się do dyrektora CKE z wnioskiem o wgląd do dokumentacji dotyczącej egzaminu, co umożliwi znowelizowana ustawa o systemie oświaty.

Ustawa o systemie oświaty dopuści możliwość złożenia zastrzeżeń

Nowości oświatowe przewidują, że zdający, któremu postawiono zarzut braku samodzielności bądź udostępniania swojej pracy będzie miał prawo do złożenia zażalenia. Po otrzymaniu informacji od dyrektora szkoły zdający powinien w ciągu dwóch dni zwrócić się do dyrektora OKE z wnioskiem o udostępnienie do wglądu dokumentacji. Wówczas zyska możliwość złożenia zastrzeżeń.

Poddawana nowelizacji ustawa o systemie oświaty zakłada, że dyrektor OKE decyzję o unieważnieniu egzaminu podejmie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku od zdającego lub upływu terminu, jaki zdający miał na jego złożenie.

Nowości oświatowe przewidują możliwość odwołania od decyzji OKE

Zdający po otrzymaniu decyzji o unieważnieniu egzaminu będzie mógł odwołać się do CKE – nowości oświatowe nie przewidują możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Źródło:

komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36632 )
Array ( [docId] => 36632 )

Array ( [docId] => 36632 )