Ocena roczna ustalona przez komisję nie może być niższa od wcześniejszej

Data: 06-06-2013 r.

Rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów nakłada na dyrektora i nauczycieli konkretne zadania w określonych terminach, których doprecyzowanie powinien zawierać statut szkoły. Zapisy statutu szkoły nie mogą być jednak sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Organy nadzorujące szkoły zwracają jednak uwagę na liczne błędy w zapisach statutów dotyczące oceniania i klasyfikacji rocznej uczniów.

W statucie szkoły nie może być zapisu, dotyczącego poprawiania wyższej niż przewidywana ocena roczna, że: "ostateczna ocena roczna jest oceną otrzymaną na sprawdzianie wiedzy z całego roku szkolnego, nie wyższą niż ta, o którą się ubiegał uczeń".

Wystawianie rocznej oceny klasyfikacyjnej to proces, którego jednym etapem jest wystawienie oceny przewidywanej w terminie określonym w statucie szkoły (rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

5 kroków postępowania dotyczących ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej

KROK 1 Uczeń i jego rodzice są informowani o ocenie przewidywanej i wówczas uczeń ma prawo ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej, jeżeli spełnia warunki określone w statucie szkoły.

KROK 2 Nauczyciel rozpatruje wniosek ucznia w trybie określonym w statucie szkoły.

KROK 3 Po rozpatrzeniu wniosku nauczyciel podejmuje decyzję i wystawia ocenę roczną pozostając przy przewidywanej lub podwyższając ją, jeśli uwzględni wniosek ucznia.

KROK 4 Gdy ocena jest wystawiona, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

KROK 5 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych (lub ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania).

Termin sprawdzianu musi być uzgodniony z uczniem

Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Uwaga! W prawie oświatowym nie ma podstaw do zapisu w statucie szkoły, że uzyskana przez ucznia ocena nie może być wyższa niż ta, o którą się ubiegał. Należy się zastanowić - co komisja przeprowadzająca sprawdzian wiedzy i umiejętności miałaby zrobić w sytuacji, gdy uczeń ubiegający się o ocenę dobrą napisałby sprawdzian wiedzy i umiejętności na ocenę bardzo dobrą - sfałszować wyniki sprawdzianu czy wystawić ocenę wbrew zapisom statutu? Jedno i drugie postępowanie byłoby łamaniem prawa.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Małgorzata Celuch


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30013 )
Array ( [docId] => 30013 )

Array ( [docId] => 30013 )