O przewidywanych na koniec roku ocenach trzeba uprzedzić uczniów i rodziców

Data: 06-06-2013 r.

O tym, w jakim terminie należy powiadomić uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego powinien rozstrzygać statut szkoły. Można w nim przykładowo zapisać, że informacja taka zostanie przekazana na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (§ 11 ust. 9 rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r.).

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego winien określać statut szkoły (§ 3 ust. 4 rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r.). Można w nim zapisać w jakim terminie przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej zostaną podane do wiadomości uczniów i rodziców przewidywane oceny.

Podstawa prawna: § 3 ust. 4, § 11 ust. 9 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

Leszek Zaleśny, ekspert w dziedzinie prawa oświatowego,członek zarządu OSKKO


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30016 )
Array ( [docId] => 30016 )