Oceny z zajęć w klasyfikacji rocznej a ocena z zachowania

Data: 06-06-2013 r.

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas klasyfikacji rocznej jest uzależnianie oceny zachowania od oceny z zajęć. Tymczasem oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikacji rocznej opisana są w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Na temat oceny klasyfikacyjnej mówi § 13 ust. 5 rozporządzenia.

Słabe wyniki mogę świadczyć o problemach ucznia, a nie braku chęci

Wielu nauczycieli nie przestrzega jednak tej zasady klasyfikacji i obniża oceną zachowania uczniom ze słabymi wynikami w nauce twierdząc, że świadczy to o niewłaściwym stosunku do obowiązków szkolnych. Tymczasem słabe wyniki nauczania mogą mieć różne podłoże, na przykład niską frekwencję na zajęciach, kłopoty rodzinne lub zdrowotne dziecka albo ograniczone możliwości, zdolności.

Obowiązkowa opinia uczniów i nauczycieli

Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wymaga obowiązkowo zasięgnięcia opinii (§ 12 ust. 1 rozporządzenia):
  • nauczycieli,
  • uczniów danej klasy,
  • ocenianego ucznia.

W praktyce zasada zasięgania opinii nie zawsze jest przestrzegana, gdyż niektórzy wychowawcy twierdzą, że to oni odpowiadają za wystawiane oceny i wiedzą o swoich uczniach najwięcej. Nie zasięgnięcie opinii uczących, uczniów klasy oraz ucznia ocenianego – to łamanie prawa.

Przykład: SPOSÓB NA OPINIOWANIE NAUCZYCIELI

Zbieranie opinii o każdym uczniu od wszystkich uczących w danej klasie może być bardzo kłopotliwe, szczególnie w dużej szkole. Można to wówczas zorganizować tak, aby wszystkim było wygodnie. W pokoju nauczycielskim można wywiesić listy klas z rubrykami zawierającymi wszystkie realizowane w klasie zajęcia edukacyjne (można użyć tabeli przeznaczonej do wyników klasyfikacji). Każdy uczący w miejscu dla siebie przeznaczonym wpisuje swoje propozycje oceny zachowania w klasach, w których uczy.


Przykład: SPOSÓB NA OPINIOWANIE UCZNIÓW

Stosując tradycyjną metodę gromadzenia opinii o ocenie zachowania poszczególnych uczniów podczas lekcji – nauczyciel szybko może poczuć bezsens takiego działania. Jeśli bowiem wyczytujemy po kolei nazwiska uczniów prosząc o propozycję oceny – możemy usłyszeć za każdym razem wygórowaną ocenę wzorową lub bardzo dobrą. Jeśli bowiem klasa jest zgrana – uczniowie starają się dla siebie nawzajem „wywalczyć” możliwie najwyższą ocenę. Zasięganie opinii o uczniach od uczniów można zorganizować w formie pisemnej. Żeby to jednak nie trwało zbyt długo – dobrze jest wręczyć każdemu uczniowi listę wszystkich uczniów z rubrykami: „propozycja oceny zachowania” oraz „krótkie uzasadnienie”. Dodatkowo można poprosić uczniów o napisanie o swoich kolegach pozytywnych informacji o ich zachowaniu, działalności np. na rzecz kolegów, o których nauczyciel może nie wiedzieć.


Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).


Małgorzata Celuch


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30014 )
Array ( [docId] => 30014 )

Array ( [docId] => 30014 )