Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla ucznia z ADHD

Data: 21-10-2014 r.

Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla ucznia z ADHD i zaburzeniami emocjonalnymi, jest możliwa zarówno na podstawie opinii, jak i orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

W obu dokumentach mogą znaleźć się wskazania do organizacji takich zajęć dla ucznia, szkoła zaś jest zobowiązana do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz wskazań do pracy z uczniem zawartych w opinii wydanej przez poradnię.

Uczniowie z ADHD, często niezależnie od posiadanego rozpoznania i wydanego dokumentu, zazwyczaj zwracają uwagę nauczycieli w toku bieżących obserwacji, w związku z wieloma ujemnymi skutkami dla ich funkcjonowania i osiągnięć szkolnych uwarunkowanymi tym zaburzeniem. Szkoła nie powinna więc zwlekać z organizacją odpowiednich zajęć dla ucznia i oczekiwać na dokument z poradni – każdy nauczyciel jest zobowiązany do określonego działania na podstawie rozpoznania trudności ucznia. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy udzielanej uczniowi.

Po uzyskaniu informacji od nauczyciela określonych zajęć, że uczeń ma np. trudności w nauce (w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego) wychowawca powinien ustalić wsparcie dla ucznia w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wskazać okres udzielania pomocy w tej formie oraz określić wymiar godzin, w którym będą realizowane zajęcia. Analogiczne działania powinien podjąć po dostarczeniu przez rodziców opinii lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, jeżeli w tych dokumentach zalecono taka formę wsparcia dla ucznia.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35911 )
Array ( [docId] => 35911 )

Array ( [docId] => 35911 )