Podstawa prawna w uchwale w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

Autor: Barbara Milecka
Data: 08-01-2016 r.

W związku ze zmianami w przepisach oświatowych, które obowiązują od 1 września 2015 r., począwszy od końca I półrocza w roku szkolnym 2015/2016 uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów powinny mieć zmienioną podstawę prawną. Zamiast na rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikacji należy powołać się na odpowiedni artykuł ustawy o systemie oświaty.

Zmiany podstawy prawnej uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty powoduje, że przepisy dotyczące klasyfikowania i promowania znajdujące się dotychczas w rozporządzeniu MEN w tej sprawie w większości zostały przeniesione do ustawy. Aktualnie znajdują się w rozdziale 3a – „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych”. Wprowadzone 1 września 2015 r. przepisy nie wnoszą istotnych różnic w klasyfikowaniu uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, jednak należy zwrócić uwagę na zmiany w podstawie prawnej uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów.

Podejmując uchwałę „w sprawie wyników klasyfikacji uczniów” warto pamiętać o konieczności zmiany podstawy prawnej jej podjęcia, czyli zmiany odwołania do wcześniejszego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania… na odwołanie do art. 44f ustawy o systemie oświaty.

Nagłówek uchwały powinien więc wyglądać następująco – dla szkoły publicznej:

Uchwała nr …
Rady Pedagogicznej …………………nr … w ………
z dnia ………
w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolny ……/……

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 44f ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156)

Rada Pedagogiczna postanawia: …………………………………………………….

Szkoły niepubliczne

Wszystkie zasady klasyfikowania i promowania, przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych oraz ich zmiany obowiązują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Jeśli jednak w szkole niepublicznej nie działa rada pedagogiczna, należy zrezygnować w zapisie kompetencyjnym z odwołania do art. 41 ustawy o systemie oświaty.

Barbara Milecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38324 )
Array ( [docId] => 38324 )

Array ( [docId] => 38324 )