IPET dziecka przyjętego do przedszkola w trakcie roku – wykorzystać dostarczony przez rodziców czy opracować nowy

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 10-10-2017 r.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nie jest dokumentem, który przedszkole przekazuje w razie przeniesienia dziecka do innej placówki. Nie może jednak odmówić wydania go rodzicom, oni z kolei mogą przekazać go nowemu dyrektorowi. Czy w takiej sytuacji można zaniechać sporządzenia nowego IPET-u?

Rodzice decydujący się na zmianę przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, mają prawo do otrzymania kopii indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Nie mają jednak obowiązku przekazywania go do nowego przedszkola – jeżeli przedstawią dyrekcji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, przedszkole ma obowiązek opracowania dla dziecka nowego IPET-u.

Nie ma obowiązku przekazywania programu…

Rodzice dziecka otrzymają kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla dziecka tylko wtedy, gdy sami wystąpią do dyrekcji z wnioskiem o jej wydanie.

ZAPAMIĘTAJ!

Przedszkole nie ma obowiązku wydawania rodzicom kopii indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z urzędu.

W przypadku przejścia dziecka do innego przedszkola to rodzice zadecydują, czy przekazać kopię programu w nowej placówce, natomiast nie mają takiego obowiązku i nie można żądać od nich udostępnienia tego typu dokumentacji.

… ponieważ przedszkole musi opracować nowy

Rodzice są dysponentami wiedzy o dziecku i to oni decydują, czy dziecko będzie korzystać z możliwości kształcenia specjalnego. W przypadku złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowym przedszkolu, zespół nauczycieli i specjalistów w tej placówce jest zobligowany do opracowania IPET-u w przewidzianych w przepisach terminach, tj.:

  • do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w przedszkolu,
  • 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowanego w poprzednim przedszkolu, jest dobrowolne. Warto jednak zachęcać rodziców do udostępnienia dokumentu, ponieważ pozwoli on poznać rodzaj i zakres działań podejmowanych dotąd w celu zapewnienia dziecku efektywnej pomocy.

Obowiązek opracowania nowego programu edukacyjno-terapeutycznego w przypadku przyjęcia dziecka w trakcie roku dotyczy także przedszkoli niepublicznych.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40697 )
Array ( [docId] => 40697 )

Array ( [docId] => 40697 )