Przyjęcie dziecka do szkoły w wieku 6 lat na rok szkolny 2016/2017

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 08-03-2016 r.

Szkoły mogą przyjąć dziecko 6-letnie na rok szkolny 2016/2017 po spełnieniu przez nie warunków określonych w ustawie, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Do szkoły znajdującej się w obwodzie, w którym mieszka dziecko 6-letnie, dyrektor przyjmie je do I klasy z urzędu – po spełnieniu ww. warunków, na podstawie zgłoszenia dokonanego najpóźniej do 31 sierpnia. Natomiast do szkoły znajdującej się poza obwodem może być ono przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminach określonych przez organ prowadzący. Inaczej będzie w przypadku, gdy dziecko w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka – w takiej sytuacji jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Gmina określa termin na złożenie wniosku

Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Jednak w tym przypadku dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, gmina może do 15 czerwca 2016 r. wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę podstawową niż ta, w której obwodzie mieszkają.

Wyjątek stanowi przypadek, jeśli spodziewana liczba uczniów w klasie pierwszej w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7, w pozostałych szkołach – 11.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38668 )
Array ( [docId] => 38668 )

Array ( [docId] => 38668 )