Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-04-2017 r.

Czy rodzice lub pełnoletni uczeń mogą złożyć rezygnację z zajęć rewalidacyjnych? Czy w związku z tym, że samo orzeczenie nie zostało wycofane ze szkoły, uczniowi przysługują dostosowania warunków egzaminów?

Przepisy nie przewidująmożliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, natomiast zobowiązują szkołę do ich realizacji. Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych. Nie ma możliwości, by szkoła odstąpiła od ich ustalenia dla ucznia, nawet wobec braku zgody rodziców na ich organizację. Przedstawiając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice zobowiązują szkołę do realizacji kształcenia zgodnie z orzeczeniem, a tym samym dyrektora do wypełnienia przepisów prawa związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych wynika z ramowego planu nauczania, na podstawie którego dyrektor ustala szkolny plan nauczania. Szkolny plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym i zawiera:

  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęcia z wychowawcą,
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego,
  • zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego,
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne – jeśli są prowadzone w szkole.

Szkolny plan nauczania

Zajęcia ustalone w szkolnym planie nauczania są dla uczniów obowiązkowe. Zwolnienie z niektórych zajęć jest możliwe jedynie w określonych przepisami przypadkach (rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i promowania) i nie wymienia się wśród nich zajęć rewalidacyjnych. Tym samym rodzice lub uczeń nie mają podstawy prawnej, by zrezygnować z organizacji zajęć rewalidacyjnych, a szkoła powinna podjąć wszelkie możliwe działania, by uczeń w nich uczestniczył, powołując się na przepisy prawa, w tym przestrzeganie statutu szkoły.

Oświadczenie o rezygnacji

Jednocześnie szkoła nie ma „narzędzi”, aby egzekwować udział ucznia w tych zajęciach. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest złożenie przez rodziców lub ucznia (na piśmie) oświadczenia o rezygnacji z udziału w zajęciach rewalidacyjnych. Będzie to dla dyrektora ewentualna podstawa do wyjaśnienia sytuacji w przypadku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Trzeba bowiem pamiętać, że jednym z obszarów kontroli prowadzonej przez kuratoria oświaty jest m.in. ocena, czy szkoła zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia rewalidacyjne, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Ewentualna rezygnacja z udziału w zajęciach rewalidacyjnych nie wyklucza jego prawa do korzystania z innych uprawnień na podstawie orzeczenia, w tym dostosowania warunków egzaminów.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40300 )
Array ( [docId] => 40300 )

Array ( [docId] => 40300 )