W nauczaniu indywidualnym czas trwania zajęć rozlicza się tygodniowo

Data: 09-04-2013 r.

Za godzinę zajęć nauczania indywidualnego należy przyjąć 45 min. W uzasadnionych przypadkach można te zajęcia skrócić lub wydłużyć. Suma czasu ich trwania musi jednak zgadzać się w rozliczeniu tygodniowym.

Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut. Należy jednak zachować ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Wydłużenie lub skrócenie zajęć może mieć miejsce z uzasadnionych przyczyn. Należą do nich możliwości psychofizyczne ucznia (przypadki szczególne, np. czas koncentracji ucznia itp.).

W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków miejsca, w którym organizowane jest nauczanie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Marzenna Czarnocka, dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29975 )
Array ( [docId] => 29975 )

Array ( [docId] => 29975 )