W ramach kontroli zarządczej dyrektor kontroluje dokumentację nauczania

Autor: Jan Lewandowski
Data: 16-12-2015 r.

Nauczyciele przedszkola są zobowiązani do prowadzenia obserwacji mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowania.  Obserwacje powinny być realizowane w oparciu o odpowiednie narzędzia, między innymi karty obserwacji. Te właśnie karty obserwacyjne i informacje w nich zawarte podlegają kontroli dyrektorskiej w ramach działań zarządczych.

Dokumentem, w którym powinno się zbierać uzyskane wyniki obserwacji, jest arkusz diagnostyczny. Dyrektor przedszkola, kontrolując arkusze diagnostyczne prowadzone przez nauczycieli jednocześnie poddaje analizie zasadność wyciąganych wniosków. Ma on także możliwość sprawdzenia czy wnioski te zostały wdrożone w formie odpowiednich działań.

Na niepokojące informacje dotyczące rozwoju dziecka należy niezwłocznie reagować

Dyrektor we współpracy z nauczycielem powinien usystematyzowań informacje zawarte w kartach, a następnie je przeanalizować. Wyniki tych analiz mają służyć podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej pracy nie tylko z dzieckiem, ale również z jego rodzicami.

Jeżeli w trakcie analiz dyrektor przedszkola zauważy niepokojące informacje dotyczące rozwoju dziecka, powinien niezwłocznie zwołać zespół składający się z wychowawców oraz ewentualnych specjalistów i omówić niezbędne działania prowadzące do poprawy zaistniałej sytuacji.

Kontrola dzienników zajęć przedszkola głównie pod względem formalnym

W dziennikach zajęć przedszkola powinien być systematycznie dokumentowany przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Dyrektor powinien sprawdzić, czy w dzienniku wpisane są: nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Należy także sprawdzić, czy nauczyciele odnotowują obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Istotne jest także czy zapisy są systematycznie umieszczane, czy wszędzie, gdzie jest to wymagane, widnieje podpis nauczyciela, czy poprawy błędów i pomyłek są dokonywane zgodnie z prawe (przekreślane), czy wszystkie strony są ponumerowane.

Gdyby jednak okazało się, że te dokumenty są nieprawidłowo prowadzone, to należy niezwłocznie wezwać na rozmowę autora takich zapisów. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nauczyciel zna zasady prowadzenia takich dokumentów, a następnie należy omówić wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i zobowiązać autora do ich poprawy. Z rozmowy zawsze sporządza się notatkę służbową. Wykonanie zadań należy koniecznie ponownie skontrolować.

Dyrektor przedszkola powinien mieć wgląd w indywidualną teczkę dziecka

Kontroli powinna podlegać również indywidualna teczka dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Powinna znajdować się w niej dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, logopedę, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także inna dokumentacja związana z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jan Lewandowski, specjalista ds. Kontroli Zarządczej w oświacie i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38235 )
Array ( [docId] => 38235 )

Array ( [docId] => 38235 )