Niska frekwencja w przedszkolu nie powoduje odroczenia obowiązku szkolnego

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 09-12-2015 r.

Dyrektor przedszkola nie może decydować o odroczeniu obowiązku szkolnego dla dziecka, które ma niską frekwencję na zajęciach. W przypadku frekwencji poniżej 50% ma on natomiast obowiązek poinformowania o sytuacji dyrektora szkoły podstawowej,  który podejmie działania związane z egzekucją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Jeśli nie wywiązują się z tego obowiązku, to może na nich zostać nałożona kara pieniężna w trybie przewidzianym przez przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nieuczęszczanie dziecka do przedszkola nie skutkuje jednak odroczeniem obowiązku szkolnego.

Częsta absencja dziecka – rodzice powinni rozważyć odroczenie obowiązku szkolnego

Przez niespełnienie przez dziecko ww. obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną jego nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

Jeśli dziecko regularnie choruje, dyrektor przedszkola powinien poinformować rodziców o możliwości ubiegania się o odroczenie obowiązku szkolnego dla niego (na wniosek rodziców). Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje jednak dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie zamieszkania dziecka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

O niespełnianiu obowiązku przedszkolnego dyrektor przedszkola zawiadamia dyrektora szkoły

W przypadku niespełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego przez dziecko dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dalsze działania prowadzi dyrektor szkoły podstawowej:

  1. wystosowanie upomnienia do zobowiązanych rodziców/prawnych opiekunów, do celów dowodowych wymagana jest forma pisemna i skuteczność doręczenia (dowód doręczenia),
  2. wystawienie tytułu wykonawczego, po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia,
  3. wystąpienie do organu egzekucyjnego (gminy) z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Rodzice niewywiązujący się z obowiązku zapłacą grzywnę

Środkiem przymuszającym dla wyegzekwowania obowiązków zapewnienia dziecku rocznego przegotowania przedszkolnego jest grzywna nałożona na rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przez organ egzekucyjny. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu, aż do osiągnięcia pożądanego skutku albo wyczerpania górnej granicy kwoty, przewidzianej do nałożenia w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38181 )
Array ( [docId] => 38181 )

Array ( [docId] => 38181 )