Niska frekwencja w przedszkolu nie powoduje odroczenia obowiązku szkolnego

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 09-12-2015 r.

Dyrektor przedszkola nie może decydować o odroczeniu obowiązku szkolnego dla dziecka, które ma niską frekwencję na zajęciach. W przypadku frekwencji poniżej 50% ma on natomiast obowiązek poinformowania o sytuacji dyrektora szkoły podstawowej,  który podejmie działania związane z egzekucją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Jeśli nie wywiązują się z tego obowiązku, to może na nich zostać nałożona kara pieniężna w trybie przewidzianym przez przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nieuczęszczanie dziecka do przedszkola nie skutkuje jednak odroczeniem obowiązku szkolnego.

Częsta absencja dziecka – rodzice powinni rozważyć odroczenie obowiązku szkolnego

Przez niespełnienie przez dziecko ww. obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną jego nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

Jeśli dziecko regularnie choruje, dyrektor przedszkola powinien poinformować rodziców o możliwości ubiegania się o odroczenie obowiązku szkolnego dla niego (na wniosek rodziców). Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje jednak dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie zamieszkania dziecka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

O niespełnianiu obowiązku przedszkolnego dyrektor przedszkola zawiadamia dyrektora szkoły

W przypadku niespełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego przez dziecko dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dalsze działania prowadzi dyrektor szkoły podstawowej:

 1. wystosowanie upomnienia do zobowiązanych rodziców/prawnych opiekunów, do celów dowodowych wymagana jest forma pisemna i skuteczność doręczenia (dowód doręczenia),
 2. wystawienie tytułu wykonawczego, po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia,
 3. wystąpienie do organu egzekucyjnego (gminy) z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Rodzice niewywiązujący się z obowiązku zapłacą grzywnę

Środkiem przymuszającym dla wyegzekwowania obowiązków zapewnienia dziecku rocznego przegotowania przedszkolnego jest grzywna nałożona na rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przez organ egzekucyjny. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu, aż do osiągnięcia pożądanego skutku albo wyczerpania górnej granicy kwoty, przewidzianej do nałożenia w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38181 )
Array ( [docId] => 38181 )

Array ( [docId] => 38181 )