Wliczanie do średniej ocen z zajęć dodatkowych oraz z etyki i religii

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 14-06-2016 r.

Przed końcem roku szkolnego nauczyciele i dyrektorzy szkół często zastanawiają się, czy prawidłowo obliczają średnią ocen rocznych ucznia, czy do promocji z wyróżnieniem wlicza się oceny z religii, etyki i przedmiotów dodatkowych. Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Promocja z wyróżnieniem

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (analogicznie jest z ukończeniem szkoły – § 20 i § 21 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r.).

Wliczanie ocen z religii i etyki

 

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. Jednak w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

… i zajęć dodatkowych

Do średniej ocen ucznia zarówno w klasyfikacji rocznej, jak i końcowej wlicza się oceny z zajęć dodatkowych. Warto pamiętać jednak, że roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Natomiast w przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy. Jednak obowiązkowy udział w zajęciach nie jest równoznaczny z uznaniem ich za obowiązkowe – zajęcia te funkcjonują jako dodatkowe.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39119 )
Array ( [docId] => 39119 )