Wniosek o opinię poradni w sprawie edukacji domowej składany w kwietniu

Autor: Bożena Winczewska
Data: 21-03-2014 r.

Rodzice wybierający dla swojego dziecka edukację domową jako sposób spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki powinni dostarczyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tej sprawie. Muszą więc wystąpić z pisemnym wnioskiem do poradni o wydanie takiej opinii.

Wniosek rodziców do poradni psychologiczno-pedagogicznej w prawie edukacji domowej powinien zawierać uzasadnienie. Powinien być złożony co najmniej w kwietniu, bo zgodnie z przepisami poradnia wydaje opinie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Opinia poradni zawierać będzie:

 1. oznaczenie poradni wydającej opinię,

 2. numer opinii,

 3. datę wydania opinii,

 4. podstawę prawną wydania opinii,

 5. imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole, do której dziecko albo uczeń uczęszcza,

 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,

 7. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

 8. wskazania dla nauczycieli,

 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem, które powinny być stosowane w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

 10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

 11. podpis dyrektora poradni.

Dołączenie opinii poradni do wniosku rodziców o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą jest zasadne, ponieważ:

 • opinia i szczegółowe jej uzasadnienie umożliwia dyrektorowi określenie warunków spełniania obowiązku poza szkołą,

 • opinia i zawarte w niej wskazania mogą pomóc w pracy z dzieckiem i ustrzec je przed niepowodzeniami szkolnymi.

Opinia wydana przez poradnię może okazać się dla dyrektora pomocna, ale nie jest dla niego wiążąca.

Szczegółowe wskazówki dotyczące organizacji edukacji domowej – w magazynie „Nadzór nad działalnością szkoły”.

Bożena Winczewska, wieloletni ekspert i praktyk prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34456 )
Array ( [docId] => 34456 )