Podręcznik nie musi obowiązywać w całym cyklu nauczania

Kategoria: Oświata
Data: 24-02-2014 r.

Nie będzie już obowiązku podawania do 15 czerwca do publicznej wiadomości listy podręczników obowiązujących w kolejnym roku szkolnym. Po wejściu w życie nowych przepisów dyrektor szkoły będzie mógł przedstawić zestaw podręczników w dowolnym, wybranym przez siebie terminie. Podręcznik danego autora lub wydawnictwa nie obowiązuje przez cały etap kształcenia.    

Szkolny zestaw podręczników sporządzany i ogłaszany jest na każdy rok szkolny. Dlatego nauczyciel, który uważa, że wybrany przez niego podręcznik nie jest odpowiedni dla danej klasy, może na następny rok szkolny wybrać inny lub nawet zrezygnować z podręcznika i korzystać z innych materiałów.

O wyborze podręcznika decyduje nauczyciel

 

Przepisy prawa gwarantują nauczycielowi prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych (art. 12 ust. 2 KN oraz art. 22a ust. 1 USO). Decyzja, czy i z jakich podręczników korzystać należy do nauczyciela. Powinien on dokonywać wyboru podręcznika kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z niego korzystać.

W procesie nauczania może dokonać zmiany podręcznika wynikającej z dostosowania ich treści do możliwości edukacyjnych uczniów i warunków realizacji programów nauczania. Pracując w gimnazjum niepublicznym też musi uwzględniać fakt, że szkoła niepubliczna zobowiązana jest do realizowania programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego (art. 7 ust. 3 USO).

Szkolna procedura wyboru podręczników

  • dokonać wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i wpisywanych do wykazu podawanego do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (§ 21 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników),

  • przedstawić listę wybranych podręczników dyrektorowi szkoły.

Ze wszystkich zgłoszonych przez nauczycieli podręczników tworzony jest wykaz, który dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, przy czym teraz nie obowiązuje już termin do 15 czerwca. Upubliczniony wykaz informuje o podręcznikach, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Ogłaszany jest co roku na kolejny rok szkolny a nie na cykl kształcenia w szkole.

Od momentu publikacji nie można wprowadzać zmian w tym wykazie, w szczególności po rozpoczęciu roku szkolnego. Obowiązek podawania do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego nie oznacza, że zestawy mają być zmieniane czy modyfikowane każdego roku. Nauczyciele mogą dokonywać wyboru tych samych podręczników przez kolejne lata.

Przepisy wprowadzające zasadę, że zestaw podręczników dla danej klasy ma obowiązywać w całym cyklu nauczania zostały uchylone (art. 1 pkt 14 ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33936 )
Array ( [docId] => 33936 )