Zajęcia świetlicowe w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

Autor: Joanna Swadźba
Data: 14-08-2020 r.

Czy w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym można prowadzić zajęcia świetlicowe? Jak rozumieć organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów biorąc pod uwagę rozporządzenie MEN z 23 kwietnia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim oraz Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia w sprawie publicznych placówek oświatowo wychowawczych......(Dz.U. z 2017 poz.1606)

Czy jeśli wychowanek ma na orzeczoną rehabilitację ruchową może realizować takie zajęcia w formie zajęć ruchowych prowadzonych grupowo przez rehabilitanta czy musi mieć zorganizowane zajęcia indywidualne?

 

Odpowiedź

Ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy nie prowadzi zajęć świetlicowych.

Uzasadnienie

Do prowadzenia świetlic zobowiązane są wyłącznie szkoły podstawowe oraz szkoły prowadzące kształcenie specjalne (art. 105 ustawy – Prawo oświatowe). Natomiast ORW nie jest szkołą lecz placówką (art. 4 pkt 14 ustawy – Prawo oświatowe). Przepisy prawa nie przewidują obowiązku prowadzenia świetlicy w Ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, a jednocześnie nie ma podstawy prawnej umożliwiającej prowadzenie świetlicy w ORW.

Wskazać należy, że czas pracy ORW i organizację zajęć ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z organem prowadzącym, z tym zastrzeżeniem, że czas pracy ORW wynosi nie mniej niż 8 godzin dziennie (§ 57 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, (…)).

Przepis ten jest spójny, z § 10 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Przepis ten określa minimalny tygodniowy wymiar zajęć indywidualnych i zespołowych z wychowankami – dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim, zastrzegając jednocześnie, że wymiar zajęć nie może przekroczyć 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych i 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć indywidualnych. Natomiast dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor ORW, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.

Zauważyć należy, że czym innym jest czas pracy ośrodka, a czym innym czas zajęć z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą muszą odbywać się w czasie pracy ORW, natomiast zajęcia z konkretnymi uczniami nie muszą trwać dziennie tyle godzin ile wynosi czas pracy ORW. Oznacza to, że dzieci i młodzież po zakończonych zajęciach (mimo, że ORW nadal pracuje) mogą zostać odebrane przez rodziców lub opiekunów, lub odwiezione w ramach zapewnionego transportu przez gminę.

Zgodnie z § 51 ust. 1 rozporządzenia w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych (…) ORW dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych zapewnia wychowankom udział w zajęciach:

1) rewalidacyjno–wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach;

2) terapeutycznych i usprawniających ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowanków;

3) rekreacyjnych.

Wskazać należy, że organizację zajęć i czas trwania zajęć określa dyrektor ORW i jeśli ma takie możliwości, to w projekcie organizacyjnym może wpisać dodatkowe godziny na zajęcia rekreacyjne.

Odpowiadając natomiast na pytanie o to czy jeśli wychowanek ma na orzeczoną rehabilitację ruchową może realizować takie zajęcia w formie zajęć ruchowych prowadzonych grupowo przez rehabilitanta czy musi mieć zorganizowane zajęcia indywidualne, to wskazać należy, że zajęcia te mogą być zorganizowane grupowo, jeśli orzeczenie nie określało wprost, że zajęcia mają mieć wyłącznie charakter indywidualny. jednakże podkreślić należy, że zasadniczo rehabilitacja ma indywidualny charakter odnoszący się do schorzeń konkretnych pacjentów.

Zapamiętaj!

Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor ORW, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 7, art. 4 pkt 14, art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 910)

  • § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606)

  • § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529)

Joanna Swadźba

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41195 )
Array ( [docId] => 41195 )