Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 11-05-2020 r.

Czy organ prowadzący musi zorganizować w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy brakuje na to funduszy?

Odpowiedź:  

W przepisach prawa oświatowego nie znajduje się wprost zapis dotyczący obowiązku zorganizowania określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast zawarto tam zapisy, które zobowiązują organy prowadzące do zapewnienia warunków działania szkoły i realizacji jej statutowych zadań. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Zatem według mojej opinii organ prowadzący powinien zapewnić możliwość organizacji wsparcia dla uczniów odpowiednio do potrzeb. (art. 10 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, § 17 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli)

Uzasadnienie:

Szkoła jest zobowiązana do udzielania pomocy uczniom na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obliguje to dyrektora do zapewnienia odpowiednich form wsparcia każdemu uczniowi, u którego rozpoznano taka potrzebę. Natomiast na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący odpowiada za działalność szkoły, w tym za jej finansowanie.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, a godziny przeznaczone na pomoc psychologiczno-pedagogiczną zawarte są w ramowym planie nauczania (tabela).  Dyrektor, planując organizację szkoły określa  w arkuszu organizacji między innymi ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym między innymi  liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli  (§ 17 ust. 4 pkt 4  rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli). W związku z tym organ prowadzący musi zapewnić finansowanie szkoły zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

Zapamiętaj!

Zatwierdzając organizację szkoły organ prowadzący ma wpływ na liczbę godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tym samym na wysokość środków finansowych przeznaczonych na jej organizację. Natomiast dyrektor organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania konkretnym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia (§ 20 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Zatwierdzony arkusz organizacji szkoły jest zobowiązaniem dla organu prowadzącego do zapewnienia funkcjonowania szkoły zgodnie z tym ustaleniami, w tym do zapewnienia środków finansowych na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Natomiast na etapie planowania organizacji szkoły na dany rok szkolny, w tym godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organ prowadzący zatwierdza wymiar godzin zajęć, których realizację musi zapewnić.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze zm.) - art. 10 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 5

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591 ze zm.) - § 20 ust. 5 i 6

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502) - § 17 ust. 4 pkt 4 

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41163 )
Array ( [docId] => 41163 )