Zasady organizacji zajęć indywidualnych dla ucznia

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 14-08-2020 r.

Czy dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, może mieć lekcję indywidualną w szkole z jednego przedmiotu?

Odpowiedź:

 

Przepisy nie określają zasad organizacji zajęć indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ile godzin indywidualnych zajęć ma realizować dany uczeń. Rozstrzygnięcia w tym zakresie należą do zespołu nauczycieli i specjalistów – odpowiednio do potrzeb konkretnego ucznia. Może to być 1 godzina zajęć z matematyki.

Uzasadnienie

Zgodnie z §  6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, określa - w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, - wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

Przywołany przepis jest jedynym odnoszącym się do organizacji indywidualnie zajęć edukacyjnych z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie precyzuje on w żadnym zakresie jakie zajęcia, w jakim wymiarze, przez jaki okres, czy z jakiego przedmiotu mają być one realizowane indywidualnie z dzieckiem/uczniem.

Zapamiętaj!

W orzeczeniu zespół orzekający wskazuje jedynie potrzebę realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów - w odniesieniu do ucznia napotykającego na trudności w funkcjonowaniu wspólnie z oddziałem. (§  13 ust. 6 rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające). Szczegółowe rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny wynikać z ustaleń zespołu, który dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, w tym miedzy innymi określa miedzy innymi przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie - także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia ( §  6 ust. 10 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych). W związku z tym, po analizie potrzeb ucznia i możliwości włączenia ucznia w pracę w klasie, zespół decyduje o sposobie realizacji zajęć indywidualnie. W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę zapewnienie warunków do realizacji podstawy programowej przez ucznia.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) -  §  6 ust. 1 pkt 8, ust. 10 pkt 3

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41196 )
Array ( [docId] => 41196 )