Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego wymaga zgody gminy

Autor: Bożena Winczewska
Data: 03-09-2014 r.

O tym, czy zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest dla dyrektora obligatoryjne decyduje rodzaj szkoły. Jeśli nie jest – wówczas zatrudnienie nauczyciela wspomagającego wymagać będzie zgody organu prowadzącego.

W szkole integracyjnej lub w oddziałach integracyjnych szkoły ogólnodostępnej dyrektor powinien zapewnić obecność nauczyciela wspomagającego – drugiego nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. W szkole ogólnodostępnej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor może zatrudnić nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, za zgodą organu prowadzącego. W szkołach specjalnych wszystkich typów i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz w specjalnych ośrodkach nie zatrudnia się nauczycieli wspomagających.

Zatrudnieni dodatkowo nauczyciele nie prowadzą samodzielnie zajęć edukacyjnych, lecz współorganizują zajęcia i pracę wychowawczą z innymi nauczycielami i specjalistami. Zadania nauczyciela wspomagającego powinien realizować dodatkowo zatrudniony przez dyrektora nauczyciel wspierający uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie powinno się jego obowiązków zlecać zatrudnionym w szkole specjalistom – pedagogowi, psychologowi czy logopedzie, ponieważ mają oni do wykonania inne, określone przepisami, zadania związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35641 )
Array ( [docId] => 35641 )

Array ( [docId] => 35641 )