Zawieszenie funkcjonowania schroniska młodzieżowego

Autor: Michał Łyszczarz
Data: 11-09-2020 r.

Jak prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzić zawieszenie działalności schroniska młodzieżowego?

Odpowiedź:

 

Podstawą prawną zawieszenia działalności schroniska może być § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.)

Uzasadnienie:

Schronisko młodzieżowe działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Zgodnie z § 4 rozporządzenia zostało ono zaliczone do placówek oświatowo – wychowawczych. Do zadań szkolnego schroniska młodzieżowego należy:

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku;

2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej;

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Placówki oświatowo-wychowawcze prowadzą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne. Szkolne schroniska młodzieżowe sezonowe prowadzą działalność w niektórych okresach roku kalendarzowego, w tym w okresie ferii szkolnych oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Podkreślić jednak należy, że nie istnieje przepis Prawa oświatowego, czy też aktów wykonawczych do tej ustawy, który dawałby prawo zawieszenia działalności placówki, rozumianego jako czasowe wyłączenie jej działania, z powodów przykładowo ekonomicznych, braku zainteresowania itd. Przepis art. 89 Prawa oświatowego przewiduje jedynie prawo likwidacji placówki, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Opinia kuratora jest zatem niezbędnym warunkiem likwidacji. Jest ona wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje:

   1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - w przypadku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;

   2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku postanowienia wydanego przez tego ministra.

Opinia kuratora jest wydawana w ciągu 30 dni od dnia doręczenia kuratorowi oświaty, wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego o wydanie tej opinii.

Z pytania nie wynika, z jakich powodów ma dojść do zawieszenia działalności schroniska, natomiast wspomnieć należy, że obecnie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1166) przewiduje możliwość zawieszenia działalności danej jednostki w związku z sytuacją epidemiologiczną. Od 14 sierpnia 2020 r. do rozporządzenia tego zostały dodane przepisy § 18 ust. 2a-2c, które są regulacjami szczególnymi, określającymi zasady zawieszania zajęć w czasie epidemii. 

Zgodnie z ust. 2a dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

Zauważyć należy, że dotychczas opisywane rozporządzenie nie zawierało żadnych szczególnych przepisów dotyczących epidemii i związanego z nią zagrożenia, a dyrektor który właśnie z uwagi na epidemię chciał zawiesić zajęcia, mógł skorzystać z regulacji § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, stosownie do którego dyrektor za zgodą organu prowadzącego mógł zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Jest to zatem regulacja bardziej ogólna, nie odnosząca się tylko i wyłącznie do sytuacji epidemiologicznej na danym terenie, natomiast nie wymaga ten przepis spełnienia żadnych innych wymogów, poza koniecznością uzyskania zgody organu prowadzącego. Obecnie natomiast, w sytuacji, gdy mamy w rozporządzeniu przepis ust. 2a, odnoszący się wprost do sytuacji epidemiologicznej, zawieszenie zajęć związku z pandemią wymaga spełnienia warunków określonych właśnie w tej regulacji szczególnej, czyli dodatkowo uzyskania pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zapamiętaj!

Zawieszenie zajęć następuje w przypadku zagrożenia dla zdrowia uczniów. 

Podstawa prawna

    •Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606)

    •Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1166)

Michał Łyszczarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41203 )
Array ( [docId] => 41203 )