Zmiana zasad rekrutacji - nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Data: 18-11-2013 r.

Resort edukacji nowelizuje ustawę o systemie oświaty w zakresie zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., który obecne zasady rekrutacji uznał za niezgodne z konstytucją.

12 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zmieniający zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nowelizacja jest odpowiedzią na wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., sygn. sprawy K 38/12, który obecne zasady rekrutacji uregulowane w ustawie o systemie oświaty uznał za niezgodne z konstytucją. Nowe przepisy przewidują następujące rozwiązania:

I. Określenie na poziomie ustawowym kryteriów rekrutacji do placówek przedszkolnych:

 • W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy.
 • W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne, według kryteriów:
  • w pierwszej kolejności te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących (definicja analogiczna jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość;
  • na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę (nie więcej niż 6):
   • jednym z nich musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica,
   • jednym z nich może być kryterium dochodowe,
   • gmina określi dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów (kryterium dochodowe będzie potwierdzane oświadczeniem rodzica).
 • Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

II. Ustawa będzie określała również zasady przeprowadzania rekrutacji:

 1. Do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach opisanych w ustawie.

 1. Do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Zachowane zostaną dotychczas obowiązujące rozwiązania: warunkiem przyjęcia do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (oprócz szkół policealnych) będzie wcześniejsze ukończenie gimnazjum, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także posiadanie zaświadczenia lekarskiego orzekającego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Tak jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą przeprowadzone kolejne etapy na zasadach określonych w ustawie.

 1. Do publicznych szkół: policealnych, sportowych i mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, dla dorosłych, artystycznych oraz oddziałów międzynarodowych.

 2. Do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 3. Na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych.

 4. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, placówki i ośrodki.

 5. Na kształcenie ustawiczne realizowane w formach pozaszkolnych przez publiczne placówki i ośrodki.

III. W drodze rozporządzenia zostanie określony:

Obowiązujący na terenie całego kraju jednolity sposób przeliczania na punkty niektórych kryteriów, między innymi wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

IV. Na poziomie ustawy zostanie określona:

Procedura przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

V. Wejście w życie przepisów

Proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań dotyczących rekrutacji. Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Zachowanie dłuższego okresu przejściowego pozwoli na dobre przygotowanie się na zmiany zarówno organom prowadzącym jak i uczniom, planującym swoją karierę edukacyjną.

Źródło:

 • Projekt ustawy z 28 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Agnieszka Rumik, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30096 )
Array ( [docId] => 30096 )