Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych

Data: 26-06-2015 r.

Nowe pojęcie ma zmienić postrzeganie uczniów niepełnosprawnych. Zastąpienie terminu „dzieci i młodzież upośledzone” pojęciem „niepełnosprawności intelektualnej” to jedna z ważniejszych zmian, którą dotyczyć ma kształcenia specjalnego.

Proponowaną zmianę przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które od 1 września br. ma wejść w życie.

Będzie to nowe rozporządzenie, które zastąpi dotychczasowe dwa akty prawne i będzie precyzowało oraz porządkowało zasady kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Inne zmiany, które zawiera projekt rozporządzenia to uzupełnienie katalogu jednostek systemu oświaty, w których zapewnia się dzieciom z niepełnosprawnością kształcenie specjalne, o inne formy wychowania przedszkolnego.

Ponadto wskazano możliwości kształcenia dzieci i młodzieży, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie we wszystkich typach szkół oraz ośrodki, w których mogą uczyć się ci uczniowie.

W przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem są to młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki wychowawcze oraz szkolno-wychowawcze. Dzieci i młodzież niedostosowani społecznie będą się kształcić w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Kolejne zmiany to m.in.: możliwość zmniejszania liczby dzieci i uczniów w oddziałach, konieczność dostosowania IPET do nowych regulacji najpóźniej do 30 września 2015 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (projekt z 14 kwietnia 2015 r.).

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37391 )
Array ( [docId] => 37391 )

Array ( [docId] => 37391 )