Dyrektor szkoły nie może publikować filmu z monitoringu wizyjnego

Autor: Wysocka Marta
Data: 24-06-2015 r.

Publikowanie filmów i zdjęć z monitoringu nie jest dozwolone bez zgody osób, których wizerunek może zostać rozpoznany. Dyrektor szkoły nie może więc udostępniać filmów w Internecie w celach promocyjnych, nawet jeżeli na takie praktyki wskazywałby regulamin szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ochrony danych osobowych uczniów i pracowników. 

Regulamin szkoły powinien zawierać informację o prowadzeniu w szkole monitoringu. Informacja o monitoringu musi być dostępna także dla nauczycieli. Działanie monitoringu wizyjnego w szkole nie oznacza jednak, że dyrektor szkoły może według własnego uznania wykorzystywać nagrania – w szczególności nie ma on prawa do tego, by bez zgody osób widocznych na nagraniu film był udostępniany w Internecie. 

Nagranie z monitoringu to stanowią dane osobowe

Dyrektor szkoły stosujący w placówce monitoring wizyjny musi stosować przepisy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest m.in. osoba, której tożsamość można określić na podstawie czynników określających jej cechy fizyczne (art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawa o ochronie danych osobowych).
W związku z powyższym dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. Takim udostępnieniem jest także  publikowanie w Internecie nagrań z monitoringu. 

Promocja szkoły nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych 

Planując działania promocyjne dyrektor szkoły nie może podejmować aktywności, które naruszałyby regulacje ustawy o ochronie danych osobowych. Publikowanie filmu z monitoringu wizyjnego nie jest dozwolone nawet wówczas, gdy regulamin szkoły informuje o takich praktykach. Udostępnianie danych osobowych jest możliwe wyłącznie jeżeli:

  • osoba, której dotyczą wyraziła na to zgodę,
  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

(art. 23 ustawa o ochronie danych osobowych)
Jeżeli udostępnienie danych nie będzie spełniało przynajmniej jednej z wymienionych przesłanek, dyrektor szkoły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za opublikowanie filmu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37372 )
Array ( [docId] => 37372 )