Znaczący dorobek dla nauczycieli akademickich ubiegających się o awans

Data: 15-04-2015 r.

Jednym z wymagań, jakie Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli akademickich ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, jest posiadanie znaczącego dorobku zawodowego. Karta Nauczyciela nie wskazuje jednak, jak dyrektor szkoły ma rozumieć to pojęcie – definicję tę można jednak wyprowadzić z orzecznictwa.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego uzyskuje stopień nauczyciela stażysty w momencie rozpoczęcia pracy w szkole. W tym momencie rozpoczyna się staż na awans nauczyciela bez konieczności składania wniosku do dyrektora szkoły. Jeżeli jednak pracę w szkole rozpoczyna nauczyciel akademicki, to stosowane są szczególne regulacje.

Uzyskanie  stopnia nauczyciela kontraktowego w dniu rozpoczęcia pracy w szkole jest przewidziane dla nauczycieli, którzy:

  • legitymują się co najmniej trzyletnim stażem pracy w szkole wyższej lub
  • legitymują się co najmniej pięcioletnim stażem pracy i znaczącym dorobkiem zawodowym.

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego w dniu rozpoczęcia pracy w szkole jest natomiast przewidziane dla nauczycieli, którzy:

  • posiadają stopień doktora oraz legitymują się co najmniej trzyletnim stażem pracy w szkole wyższej.

(art. 9a ust. 1-3 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela nie definiuje jednak pojęcia „znaczący dorobek”, co może stanowić dla dyrektora szkoły zobligowanego do przyjęcia kryteriów umożliwiających ocenę tego dorobku.

Znaczący dorobek zawodowy – wymóg dla nauczycieli akademickich

Nauczyciel akademicki rozpoczynając pracę w szkole może uzyskać wyższy stopień awansu nauczyciela, jeżeli posiada znaczący dorobek zawodowy – Karta Nauczyciela nie wskazuje jednak, jak pojęcie to powinien rozumieć dyrektor szkoły. Pojęcie to nie jest zrozumiałe także dla nauczycieli, którzy nie są pewni, jakie dokumenty powinni przedstawić, aby uzyskać wyższy stopień awansu nauczyciela.

Zgodnie z orzecznictwem NSA za znaczący dorobek zawodowy uznaje się  dorobek ponadprzeciętny, udokumentowany przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami, a także poświadczony dyplomami i świadectwami potwierdzającymi uzyskanie przez nauczyciela dodatkowych kwalifikacji czy umiejętności, które dyrektor szkoły może uznać za szczególnie przydatne w pracy z uczniami (Wyrok NSA I OSK 312/11).

Długi staż pracy nie jest dla nauczycieli tożsamy ze znaczącym dorobkiem

Dyrektor szkoły nie powinien utożsamiać znaczącego dorobku zawodowego z długoletnim zatrudnieniem, a nawet z zaangażowaniem w pracę zawodową. Zdaniem NSA znaczący dorobek musi być udokumentowany w sposób dowodzący ponadprzeciętności. Brak odpowiedniej dokumentacji uniemożliwia awans nauczyciela akademickiego z dniem rozpoczęcia pracy w szkole.

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 29 lipca 2011 r. (I OSK 312/11)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36950 )
Array ( [docId] => 36950 )

Array ( [docId] => 36950 )