Awans nauczyciela – odwołanie od odmowy nadania stopnia

Data: 01-04-2015 r.

Karta Nauczyciela określa warunki, jakie muszą być spełnione przez nauczyciela ubiegającego się o awans na kolejny stopień awansu. Niespełnienie któregoś z nich spowoduje otrzymanie odmowy nadania stopnia – odmowa nadania stopnia awansu nauczyciela jest decyzją administracyjną i musi zawierać uzasadnienie. Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość odwołania się.

Dyrektor szkoły bądź organ prowadzący szkołę odmawia nauczycielowi nadania stopnia awansu zawodowego, jeżeli ten nie spełnia wszystkich warunków określonych w art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Odmowa ma charakter decyzji administracyjnej dlatego konieczne jest uzasadnienie zawierające wskazanie, które z warunków nie zostały spełnione, przez co awans nauczyciela nie jest możliwy.

Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu nauczyciela

Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu nauczyciela musi być sporządzona zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawierać:

 • oznaczenie organu wydającego,
 • datę wydania,
 • oznaczenie strony,
 • podstawę prawną,
 • rozstrzygnięcie (stwierdzenie odmowy nadania stopnia awansu nauczyciela),
 • uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne),
 • pouczenie o możliwości i trybie odwołania się od decyzji,
 • podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji

(art. 107 kodeks postępowania administracyjnego).

Karta Nauczyciela uprawnia do odwołania się

W przypadku otrzymania odmowy nadania stopnia awansu zawodowego, Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli prawo  wniesienia odwołania. Zgodnie z ustawą dla nauczycieli przewiduje się odwołanie  do organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. W sprawach o awans nauczyciela są to odpowiednio:

 • w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę,
 • w stosunku do organu prowadzącego szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – właściwy minister

(art. 9b ust. 7 Karta Nauczyciela)

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36854 )
Array ( [docId] => 36854 )