Zwiększenie godzin zajęć z początkiem roku szkolnego

Data: 18-08-2015 r.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Dodatkowe zajęcia za zgodą organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na:

  1. okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
  • zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,
  • zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Przykładowo: Klasy V od początku II-go etapu edukacyjnego realizują po 2 godz. tygodniowo lekcje języka niemieckiego, jako zajęcia dodatkowe obowiązkowe, zaplanowane w planie nauczania. Godziny na ten cel przyznał organ prowadzący. Zaszła jednak konieczność zwiększenia liczby godzin matematyki w klasie szóstej, z uwagi na zgłoszone przez nauczycieli matematyki trudności w realizacji programu. Jeśli więc zaistniała potrzeba zorganizowania zajęć na podstawie pkt 1 (powyżej), to trzeba się zwrócić do organu prowadzącego z prośbą o:

  • jeszcze jedną godzinę  lub
  • zmianę przeznaczenia jednej z godzin przyznanej na niemiecki i przeznaczenie jej na matematykę.
Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37689 )
Array ( [docId] => 37689 )

Array ( [docId] => 37689 )