Źródła informacji dotyczących nadzoru pedagogicznego

Autor: Barbara Milecka
Data: 07-06-2016 r.

Nadzór pedagogiczny sprawowany w szkole obejmuje nadzór wewnętrzny (dyrektora szkoły) i zewnętrzny (wizytatorów kuratorium). Bez względu na podmiot sprawujący nadzór jest on wykonywany w formach: ewaluacji, kontroli i wspomagania, a realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty (ocenianie stanu i warunków oraz obserwowanie, analizowanie i ocenianie, wspomaganie szkół i nauczycieli z inspirowaniem ich do innowacji).

Co podlega nadzorowi pedagogicznemu

Nadzorowi podlega:

  • zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
  • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,
  • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
  • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
  • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
  • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Analiza wyników z nadzoru zewnętrznego

Wyniki nadzoru zewnętrznego są przekazywane szkole w formie:

Protokół pokontrolny może zawierać zalecenia, natomiast w raporcie określone jest spełnianie badanych wymagań i uogólnione wnioski.

Wyniki z nadzoru wewnętrznego

Wyniki nadzoru wewnętrznegopowinny być zawarte w:

2)      wynikającej z planu nadzoru pedagogicznego dokumentacji:

  • przeprowadzonych przez dyrektora kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa,
  • badań diagnozujących pracę szkoły,
  • zakresu i efektów działań rozwojowych (motywowanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe, szkolenia, narady i inne formy).
Barbara Milecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39086 )
Array ( [docId] => 39086 )

Array ( [docId] => 39086 )