Ocena śródroczna nie musi być poprzedzona oceną przewidywaną

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 25-11-2015 r.

Dokonywana co najmniej raz w roku klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych oraz ich zachowania, jak również ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. Przepisy prawa nie przewidują wymogu poprzedzania oceny śródrocznej oceną przewidywaną. Statut szkoły może jednak wprowadzać w szkole taki obowiązek.

Tylko przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca danego oddziału są zobowiązani, w terminie i formie określonych w statucie szkoły, do poinformowania ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikacja śródroczna nie stawia takiego wymagania.

Statut może uwzględniać przewidywane oceny

Szkoła może przyjąć zasadę poprzedzania ocen śródrocznych ocenami przewidywanymi. Wówczas zasady wystawiania tych ocen, jak również trybie informowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) należy zawrzeć w statucie szkoły. Takie zapisy stanowią prawo miejscowe, obowiązujące w danej szkole. 

Nie podaje się warunków i trybu uzyskania oceny wyższej

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy – o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. Co ważne, mają oni także obowiązek przedstawić warunki i tryb otrzymania oceny wyższej niż przewidywana, ale dotyczy to wyłącznie klasyfikacji rocznej.

Klasyfikacja wymaga uchwały rady pedagogicznej

Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Powyższy zapis nie ogranicza podejmowania uchwał wyłącznie do klasyfikacji rocznej, zatem dotyczy również klasyfikacji śródrocznej.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38098 )
Array ( [docId] => 38098 )

Array ( [docId] => 38098 )