Ocena śródroczna nie musi być poprzedzona oceną przewidywaną

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 25-11-2015 r.

Dokonywana co najmniej raz w roku klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych oraz ich zachowania, jak również ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. Przepisy prawa nie przewidują wymogu poprzedzania oceny śródrocznej oceną przewidywaną. Statut szkoły może jednak wprowadzać w szkole taki obowiązek.

Tylko przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca danego oddziału są zobowiązani, w terminie i formie określonych w statucie szkoły, do poinformowania ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikacja śródroczna nie stawia takiego wymagania.

Statut może uwzględniać przewidywane oceny

Szkoła może przyjąć zasadę poprzedzania ocen śródrocznych ocenami przewidywanymi. Wówczas zasady wystawiania tych ocen, jak również trybie informowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) należy zawrzeć w statucie szkoły. Takie zapisy stanowią prawo miejscowe, obowiązujące w danej szkole. 

Nie podaje się warunków i trybu uzyskania oceny wyższej

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy – o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. Co ważne, mają oni także obowiązek przedstawić warunki i tryb otrzymania oceny wyższej niż przewidywana, ale dotyczy to wyłącznie klasyfikacji rocznej.

Klasyfikacja wymaga uchwały rady pedagogicznej

Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Powyższy zapis nie ogranicza podejmowania uchwał wyłącznie do klasyfikacji rocznej, zatem dotyczy również klasyfikacji śródrocznej.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38098 )
Array ( [docId] => 38098 )

Array ( [docId] => 38098 )