Decyzje o karach dla nauczycieli powinny mieć formę pisemną

Data: 15-01-2014 r.

Karta Nauczyciela upoważnia dyrektora szkoły do stosowania wobec nauczycieli kar porządkowych. Kary dla nauczycieli powinny mieć formę pisemną, a dyrektor szkoły musi wskazać za jakie naruszenie zostały nałożony. Wówczas nauczyciele mają podstawę do wniesienia odwołania.

Kara porządkowa jest wymieniona w katalogu kar dla nauczycieli na który wskazuje Karta Nauczyciela (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Ustawa nie precyzuje, jaką formę powinna mieć, ale wskazuje, że dyrektor szkoły nakłada ją za uchybienia przeciwko porządkowi pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i na zasadach w nich określonych (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Zgodnie z Kodeksem o zastosowanej karze porządkowej zawiadamia się pracownika na piśmie. Dyrektor szkoły musi wskazać za rodzaj naruszenia obowiązków oraz datę dopuszczenia się przez nauczyciela tego naruszenia. Oprócz tego w piśmie dyrektor szkoły informuje o prawie do zgłoszenia sprzeciwu oraz terminie, w jakim należy go wnieść (art. 110 Kodeks pracy). Należy pamiętać, że kara porządkowa nie jest tożsama z karą dyscyplinarną, którą wymierza komisja dyscyplinarna, a nie dyrektor szkoły (art. 76 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Kary dla nauczycieli muszą być uzasadnione

Zarówno informacja o nałożeniu kary porządkowej, jak i zawiadomienie o tym fakcie musi mieć formę pisemną. Zawiadomienie wystosowane przez dyrektora szkoły powinno wskazywać, jakiego naruszenia przepisów porządkowych dopuścił się nauczyciel. Jeżeli dyrektor szkoły zaniedba ten obowiązek, nie stworzy dla nauczycieli możliwości wniesienia sprzeciwu. Kodeks pracy przewiduje dla nauczycieli 14 dni na wniesienie takiego sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw zostanie odrzucony przez dyrektora szkoły, nauczyciel może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary porządkowej (art. 112 § 2 Kodeks pracy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33417 )
Array ( [docId] => 33417 )

Array ( [docId] => 33417 )