Zwolnienia dyscyplinarne dla nauczycieli tylko w nadzwyczajnych sytuacjach

Data: 17-12-2013 r.

Dyrektor szkoły w nadzwyczajnych sytuacjach może zadecydować o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Decyzja dyrektora szkoły nie jest jednak ostateczna – decyzję o „dyscyplinarce” dla nauczycieli podejmuje kurator oświaty.

Karta Nauczyciela dopuszcza wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, którzy swoim działaniem uchybiają godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w ustawie (art. 75 Karta Nauczyciela). Postępowanie może zakończyć się zwolnieniem – dyrektor szkoły nie może jednak sam podjąć decyzji o taki trybie rozwiązania stosunku pracy. O zwolnieniach dyscyplinarnych dla nauczycieli decyduje kurator oświaty.

Zaniechania, za które dyrektor szkoły może ukarać nauczyciela

Kary dyscyplinarne są przewidziane dla nauczycieli, którzy dopuszczą się zaniedbań w realizacji spoczywających na nich obowiązków. Do obowiązków tych zalicza się:

  • rzetelne realizowanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
  • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
  • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
  • kształcenie i wychowywanie uczniów w duchu patriotyzmu i atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
  • dbałość o kształcenie u uczniów postaw moralnych, obywatelskich i prospołecznych

(art. 6 Karta Nauczyciela)

Jeżeli dyrektor szkoły uzna, że nauczyciel narusza któryś z wymienionych obowiązków, ma prawo wniesienia o dyscyplinarne ukaranie (art. 75 Karta Nauczyciela).

Katalog kar dyscyplinarnych dla nauczycieli

Najpoważniejszą karą, którą Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli jest zwolnienie z pracy i wydalenie z zawodu nauczycielskiego. Oprócz tego możliwe jest zwolnienie z pracy z zakazem podjęcia zatrudnienia w zawodzie w okresie 3 lat od ukarania, zwolnienie z pracy bez uniemożliwienia pracy w zawodzie i nagana z ostrzeżeniem (art. 75 Karta Nauczyciela). Decyzję o tym, która z nich będzie miała zastosowanie podejmie kurator oświaty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33408 )
Array ( [docId] => 33408 )