Po I półroczu dyrektor analizuje pracę szkoły

Data: 10-01-2014 r.

Na koniec I półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego. Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, a także porażki. Wnioski z podsumowania I semestru stanowią podstawę do czasami niezbędnej modyfikacji działań w II półroczu.

W ocenie efektów półrocznej pracy szkoły należy uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2013/14 są to:

  1. wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,

  2. podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

  3. działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,

  4. kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Realizacja priorytetów w różnych typach szkół

Ocena realizacji priorytetów zależy od typu szkoły. W szkołach podstawowych szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających edukację szkolną, zapewnienie im jak najlepszych warunków pobytu w szkole, bezpieczeństwo oraz zasady i formy kształcenia dostosowane do ich wieku. W szkołach ponadgimnazjalnych szczególny nacisk należy położyć na podniesienie jakości kształcenia, których efekty będą widoczne w wynikach egzaminów zewnętrznych. Aby je ocenić w trakcie trwania roku szkolnego – warto przeprowadzać badanie wyników nauczania. Jeśli w celu podniesienia jakości kształcenia podjęte zostały jakieś szczególne działania, pomysły, innowacje czy eksperymenty – warto przeprowadzić ich ewaluację lub w inny sposób ocenić stopień skuteczności.

Priorytetem, który powinien być realizowany we wszystkich szkołach ogólnodostępnych jest kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Przepisy dają w tym zakresie coraz większe możliwości szkołom. Podsumowując półroczną działalność szkoły, dyrektor powinien sprawdzić czy na pewno wykorzystane zostały wszystkie możliwości związane z umożliwieniem kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz czy możliwości te zostały wykorzystane właściwie.

Priorytet – bezpieczeństwo

Jednak najważniejszym priorytetem obowiązującym we wszystkich szkołach jest podjęcie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie, jednak przekazywanie wiedzy musi się odbywać w bezpiecznych warunkach, za zapewnienie których odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły. Należy więc przeanalizować, jak przebiegała pod tym względem pierwsza połowa roku szkolnego i zastanowić się, czy:

  • zdarzały się wypadki uczniów, a jeśli tak, to czym były spowodowane i jak można im zapobiec – na przykład w sytuacji, gdy doszło do wypadków na schodach, trzeba założyć w danym miejscu dodatkowe poręcze na wysokości dogodnej dla dzieci, założyć antypoślizgowe gumy na stopniach itp;
  • dochodziło do sytuacji agresji wśród uczniów, a jeśli tak, jak można zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości – na przykład jeśli doszło do kilku pobić i wymuszeń w toalecie szkolnej oddalonej od głównego korytarza szkolnego, trzeba ustalić w tym miejscu dodatkowy dyżur nauczycieli podczas przerw lub zamknąć toaletę, jeśli pozwalają na to przepisy bhp.

Priorytet – zdrowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej kładzie w bieżącym roku szkolnym szczególny nacisk na podejmowanie działań mających pozytywny wpływ na zdrowie dzieci. Szkoła może odegrać ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych swoich uczniów oraz w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie. W tym celu szkoły powinny podjąć działania na rzecz zdrowego żywienia uczniów, na przykład umożliwiając i dostęp w szkolnych sklepikach do produktów o najwyższych walorach zdrowotnych. Należy ograniczyć produkty i napoje o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów, proponować wodę zamiast kolorowych napojów gazowanych.

Szkoła powinna zapewnić:

  • czas na spożycie posiłku podczas pobytu w niej,

  • dostęp do wody pitnej,

  • dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający ich dyskryminacji.

W szkole należy też prowadzić edukację z zakresu zdrowego odżywiania będącą częścią edukacji zdrowotnej. Trzeba też w niej promować zdrowy styl życia i aktywność fizyczną oraz uczestniczyć w programach promujących zdrowie. Należy więc sprawdzić, jak wygląda sytuacja w szkole pod tym względem i zastanowić się, czy nie wymaga poprawy i wprowadzenia korekt.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33415 )
Array ( [docId] => 33415 )

Array ( [docId] => 33415 )