Długotrwała nieobecność wychowawcy uzasadnia jego odwołanie

Data: 02-10-2013 r.

Funkcja wychowawcy klasy jest związana z realizacją zadań i obowiązków wykraczających poza program nauczania. O konkretnym zakresie zadań wychowawcy klasy decyduje statut danej szkoły oraz jej dyrektor. Zasady odwoływania wychowawcy z powierzone funkcji również powinny być określone w statucie.  

Statut każdej szkoły powinien zawierać podstawowe regulacje dotyczące zasad sprawowania funkcji wychowawcy klasy, w tym:

  • zasady powierzenia funkcji wychowawcy klasy,
  • szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy klasy,
  • zasady kontroli ich przestrzegania,
  • zasady odwoływania z funkcji wychowawcy.

Szeroki zakres zadań wychowawcy

Funkcja wychowawcy klasy jest związana z realizacją zadań i obowiązków wykraczających poza program nauczania. Należą do nich:
  1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie powierzonym zespołem klasowym,
  2. badanie potrzeb uczniów (materialnych i emocjonalnych),
  3. analizowanie osiągnięć uczniów w nauce i frekwencji na zajęciach,
  4. współpraca z nauczycielami i innymi pracownikami, np. bibliotekarzem, pedagogiem, szkoły w celu koordynowania i ujednolicenia działań wychowawczych,
  5. współpraca z rodzicami i ich wspomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  6. działania o charakterze administracyjnym: wypełnianie świadectw, dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen itp.

Zadania i zakres kontroli określone w statucie szkoły

O konkretnym zakresie zadań wychowawcy klasy decyduje statut danej szkoły oraz jej dyrektor. Szczegółowy zakres obowiązków może określić dyrektor w piśmie powierzającym funkcję wychowawcy klasy. Nie jest to jednak konieczne, jeżeli statut szkoły zawiera precyzyjne regulacje wskazujące na zakres zadań i sposób ich realizacji.

Wychowawca klasy zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Sposób wykonywania przez niego obowiązków podlega kontroli dyrektora szkoły. Zakres i sposób jej sprawowania nie został szczegółowo określony w przepisach prawa. Takie zapisy powinny znaleźć się w przepisach wewnątrzszkolnych, np. statucie szkoły.

Zasady odwoływania z funkcji również określone w statucie szkoły

Wskazanie, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego w praktyce może okazać się niemożliwe do zrealizowania, np. jeśli nauczyciel wychowawca klasy będzie długotrwale nieobecny w pracy i zaprzestaje w związku z tym realizacji swojej funkcji.

Przepisy prawa oświatowego nie przewidują rozwiązania takiej sytuacji. W związku z tym kwestie te powinien rozstrzygać statut szkoły. Uzasadniony wydaje się pogląd, że w przypadku długotrwałego zaprzestania realizowania powierzonej funkcji wychowawcy klasy dyrektor powinien odwołać tego nauczyciela z funkcji i powierzyć ją innemu nauczycielowi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30165 )
Array ( [docId] => 30165 )

Array ( [docId] => 30165 )