Zmiany rozporządzeniu w sprawie doskonalenia nauczycieli – nowe zasady od 1 października 2016 r.

Autor: Wysocka Marta
Data: 19-07-2016 r.

Od 1 października 2016 r. doskonalenie zawodowe nauczycieli będą mogły prowadzić tylko placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne jednostki, których statuty przewidują takie działania. Zmiana rozporządzenia wynika z likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli, tzw. kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.

W projekcie rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przewidziano także dodatkową rolę kuratora oświaty w zakresie opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Ponadto, od 1 października kandydat na dyrektora publicznej placówki doskonalenia będzie musiał wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Uregulowano również kwestię wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przez cudzoziemców. W przypadku osób będących cudzoziemcami dodatkowym wymogiem do zajmowania stanowiska  dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli będzie znajomość języka polskiego poświadczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Wprowadzono także dwa przepisy przejściowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli ogłoszonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów. W konkursach na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia ogłoszonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli do końca okresu, na jaki nastąpi powierzenie stanowiska dyrektora.

W projekcie rozporządzenia przewidziano przepis przejściowy zgodnie z którym uczestnicy kursów kwalifikacyjnych, którzy po dniu 1 października 2016 r. ukończą kurs kwalifikacyjny prowadzony na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, otrzymają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39240 )
Array ( [docId] => 39240 )