Plan nadzoru pedagogicznego - do 15 września 2016 r.

Autor: Bożena Winczewska
Data: 11-07-2016 r.

Dyrektor w planie nadzoru pedagogicznego powinien uwzględnić wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz przeprowadzanych w minionym roku szkolnym kontroli. Należy także ocenić, jakie efekty przyniosło wspomaganie nauczycieli, i w razie potrzeby, zmienić strategie działania.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym należy uwzględnić w planie opracowywanym na kolejny rok. Oznacza to, że w planie nadzoru muszą się znaleźć także te zadania, które będą wynikały z przyjętych wniosków.

Plan nadzoru pedagogicznego jest prawidłowy, jeśli:

  1. zawiera 3 informacje o:
  1. uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym;
  2. określa działania wynikające z potrzeb przedszkola;
  3. uwzględnia zagadnienia uznawane w placówce za istotne w jej działalności.

Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektora przedszkola mają wynikać z potrzeb placówki. Dyrektor nie ma obowiązku uwzględniać w swoim planie nadzoru kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, dawniej nazywanych „priorytetami ministerstwa”, ale jeśli uważa, że są zbieżne z potrzebami przedszkola, może to zrobić.

W planie należy uwzględnić wnioski z poprzedniej ewaluacji

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji powinny prowadzić do zaplanowania działań usprawniających pracę przedszkola. Dyrektor powinien poinformować radę pedagogiczną, jakie decyzje zostały podjęte w tym zakresie. Sposób wykorzystania wniosków może bezpośrednio wynikać ze zdefiniowanego wcześniej celu ewaluacji.

Skuteczność ewaluacji wewnętrznej jest uzależniona od tego, w jaki sposób wypracowane wyniki i wnioski przełożyły się na wprowadzenie w przedszkolu zmian ukierunkowanych na podnoszenie jakości pracy. Ocena stopnia wykorzystania wniosków jest możliwa na drodze monitorowania działań podjętych w związku z dążeniem do wprowadzenia zmian.

  1. unikać wniosków banalnych, zniechęcających do poważnego potraktowania wyników,
  2. nie tworzyć wniosków świadczących o sprzecznej interpretacji danych,
  3. nie tworzyć zbyt dużej liczby wniosków,
  4. podporządkowywać wnioski możliwościom ich wdrożenia w praktyce przedszkolnej.

Wyniki przeprowadzonych kontroli powinny określić stopień przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli w obserwowanym przez dyrektora zakresie. W sformułowanych wnioskach zawarta będzie informacja, czy nauczyciele, realizując swoje zadania, nie naruszają przepisów regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola oraz obowiązków pracowniczych, np. czy właściwie prowadzą dokumentację nauczania, wywiązują się z obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

Ocena efektów wyznacza kierunki zmian

Wyniki sprawowanego nadzoru dostarczają wiedzy o przebiegających w przedszkolu procesach: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, efektach podejmowanych działań, o kompetencjach i rzetelności osób realizujących zadania i ich potrzebach w zakresie doskonalenia.

Formułowane wnioski powinny służyć planowaniu i wdrażaniu działań, które poprawią jakość pracy przedszkola, efektywność jego działań, zapewnią jego dalszy rozwój. Powinny korelować z działaniami zawartymi w planie pracy placówki, którego zatwierdzenie należy do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej.

Bożena Winczewska specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39200 )
Array ( [docId] => 39200 )

Array ( [docId] => 39200 )