Plan nadzoru pedagogicznego - do 15 września 2016 r.

Autor: Bożena Winczewska
Data: 11-07-2016 r.

Dyrektor w planie nadzoru pedagogicznego powinien uwzględnić wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz przeprowadzanych w minionym roku szkolnym kontroli. Należy także ocenić, jakie efekty przyniosło wspomaganie nauczycieli, i w razie potrzeby, zmienić strategie działania.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym należy uwzględnić w planie opracowywanym na kolejny rok. Oznacza to, że w planie nadzoru muszą się znaleźć także te zadania, które będą wynikały z przyjętych wniosków.

 

Plan nadzoru pedagogicznego jest prawidłowy, jeśli:

 1. zawiera 3 informacje o:
 • ustalonym przedmiocie ewaluacji wewnętrznej oraz terminie jej przeprowadzenia,
 • tematyce i terminach przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 • zakresie wspomagania nauczycieli w rea­lizacji ich zadań;
 1. uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym;
 2. określa działania wynikające z potrzeb przedszkola;
 3. uwzględnia zagadnienia uznawane w placówce za istotne w jej działalności.

Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektora przedszkola mają wynikać z potrzeb placówki. Dyrektor nie ma obowiązku uwzględniać w swoim planie nadzoru kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, dawniej nazywanych „priorytetami ministerstwa”, ale jeśli uważa, że są zbieżne z potrzebami przedszkola, może to zrobić.

W planie należy uwzględnić wnioski z poprzedniej ewaluacji

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, w zależności od tego, co było poddawane badaniu, mogą dotyczyć albo działalności całego przedszkola, albo wybranego obszaru lub problemu. Przy ich formułowaniu należy odnieść się do ustalonych kryteriów ewaluacji wewnętrznej, wskazujących, co podlegało wartościowaniu, tj. skuteczność, efektywność, użyteczność, atrakcyjność, trafność, zgodność z potrzebami dzieci, adekwatność do potrzeb rozwojowych przedszkolaków, zgodność z podstawą programową itp.

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji powinny prowadzić do zaplanowania działań usprawniających pracę przedszkola. Dyrektor powinien poinformować radę pedagogiczną, jakie decyzje zostały podjęte w tym zakresie. Sposób wykorzystania wniosków może bezpośrednio wynikać ze zdefiniowanego wcześniej celu ewaluacji.

Skuteczność ewaluacji wewnętrznej jest uzależniona od tego, w jaki sposób wypracowane wyniki i wnioski przełożyły się na wprowadzenie w przedszkolu zmian ukierunkowanych na podnoszenie jakości pracy. Ocena stopnia wykorzystania wniosków jest możliwa na drodze monitorowania działań podjętych w związku z dążeniem do wprowadzenia zmian.

Podczas formułowania wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor powinien:

 1. unikać wniosków banalnych, zniechęcających do poważnego potraktowania wyników,
 2. nie tworzyć wniosków świadczących o sprzecznej interpretacji danych,
 3. nie tworzyć zbyt dużej liczby wniosków,
 4. podporządkowywać wnioski możliwościom ich wdrożenia w praktyce przedszkolnej.

Wyniki przeprowadzonych kontroli powinny określić stopień przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli w obserwowanym przez dyrektora zakresie. W sformułowanych wnioskach zawarta będzie informacja, czy nauczyciele, realizując swoje zadania, nie naruszają przepisów regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola oraz obowiązków pracowniczych, np. czy właściwie prowadzą dokumentację nauczania, wywiązują się z obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

Ocena efektów wyznacza kierunki zmian

Wnioski ze wspomagania nauczycieli wskazywać będą, w jakim zakresie zaplanowane i zrealizowane formy były zgodne z potrzebami nauczycieli i przedszkola oraz czy spełniło ono swoje zadanie. Ocena efektów wspomagania nauczycieli będzie wyznaczać kierunki zmian w nowym roku szkolnym w tym zakresie.

Wyniki sprawowanego nadzoru dostarczają wiedzy o przebiegających w przedszkolu procesach: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, efektach podejmowanych działań, o kompetencjach i rzetelności osób realizujących zadania i ich potrzebach w zakresie doskonalenia.

Formułowane wnioski powinny służyć planowaniu i wdrażaniu działań, które poprawią jakość pracy przedszkola, efektywność jego działań, zapewnią jego dalszy rozwój. Powinny korelować z działaniami zawartymi w planie pracy placówki, którego zatwierdzenie należy do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej.

Bożena Winczewska specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39200 )
Array ( [docId] => 39200 )